Forskare ska studera hur vildsvin kan sprida smittor och sjukdomar som exempelvis afrikansk svinpest.
Foto: Thomas Zsebok / Shutterstock.com Forskare ska studera hur vildsvin kan sprida smittor och sjukdomar som exempelvis afrikansk svinpest.

Vildsvin som smittspridare studeras

Ett forskningsprojekt ska nu startas, där Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i samarbete med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet ska studera hur vildsvin sprider sjukdomar, skriver SVA på sin webbplats.

Forskningsprojektet ska framför allt fokusera på hur vildsvin kan sprida afrikansk svinpest. Denna sjukdom är smittsam och dödlig och drabbar både vildsvin och tamsvin.
Under de senaste åren har sjukdomen spritt sig i östra EU. Konsekvenserna för samhällsekonomin och djurhälsan är stora i de länder där smittan nu etablerat sig.
– Utvecklingen är mycket oroande. I avsaknad av ett effektivt vaccin behövs annan bekämpning. Vårt projekt kombinerar expertis inom vilt, sjukdomskontroll och modellering för att möta dessa utmaningar. Deltagarna representerar ett unikt samarbete och säkerställer att forskningsresultat kan leda till en användbar policy, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA och ansvarig för forskningsprojektet.

Ett mycket livskraftigt virus
Afrikansk svinpest-viruset är svårt att bli av med, då det överlever flera veckor i köttprodukter, kadaver eller troféer. Det överlever också i flera månader i frysta produkter.
– Införsel av köttprodukter eller troféer från infekterade tam- eller vildsvin utgör därför det största hotet för att smittan ska spridas till nya områden. Om ASF spreds i vårt land, skulle det inte bara få stora konsekvenser för svensk grisuppfödning utan också påverka våra vildsvinsstammar kraftigt, inklusive jakten, säger Karl Ståhl.
I studien ska vildsvin i ett begränsat område fångas in och förses med GPS-halsband. Deras rörelsemönster ska sedan studeras. Man ska även sätta upp viltövervakningskameror vid åtelplatser för att se hur vildsvin träffar andra vildsvin.
Man ska också utveckla en modell för smittspridning för att simulera ett utbrott av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige.