Vid utfodring av vilt långsiktigt kan det uppstå en situation som gränsar till uppfödning av djur. Är det verkligen vilt det handlar om då?
Foto: Birger Lallo
Vid utfodring av vilt långsiktigt kan det uppstå en situation som gränsar till uppfödning av djur. Är det verkligen vilt det handlar om då?

Aktivt skogsbruk bäst för älgarna

Uppmaningar finns om att öka mängden foder för viltet i skogsbruket. För älgen är det bästa ett aktivt skogsbruk genom trakthyggesbruk, där markägare fortfarande vågar plantera tall på tallmarker, konstaterar Solveig Larsson.

Årets JRF-stämma har genomförts i Töreboda på Sötåsen. Det blev en informativ stämma med högt i tak i debatten och mycket fina kringarrangemang.
Stämman fick höra information om älgjaktsförslaget från moderaternas jaktpolitiske talesperson, Bengt-Anders Johansson. 
Naturvårdsverkets Susanna Löfgren
Från Naturvårdsverket medverkade Susanna Löfgren. Hon berättade om förslaget till förvaltning av vildsvin. Lars Sävberger från Nationella viltolycksrådet talade i sin tur om hur eftersök på trafikskadat vilt börjar genomföras.
Efter debatt och information under första dagen gav den fina utflykten på Göta kanal och trevlig samvaro vid stämmomiddagen en god grund till effektivt beslutande nästa dag.
Två uttalanden från stämman
Stämman beslöt att skicka uttalanden till regeringen om både det nya förslaget till älgjakt och viltförvaltningsdelegationernas mandat. Båda frågorna har blivit ännu mer aktuella veckan kring stämman.
När det gäller viltförvaltningsdelegationerna är signalerna att länsstyrelserna verkar underminera beslutsfattandet något som måste tas tag i omgående.
Troligen behöver förordningen förtydligas så att beslut får fattas där regering och riksdag hade tänkt det.
Ge plats till båda organisationerna
Lämpligt är att samtidigt även ge plats till bägge jägarorganisationerna i viltförvaltningsdelegationerna, så att kompetensen om jakt och viltvård inom bägge organisationerna tas till vara vid besluten.
När det gäller älgjakten har nu lagrådet lämnat sin syn på regeringens förslag. Beslutet väntas fattas under hösten, efter valet.
Stämman fick tydligt höra att regeringen anser att äganderätten är tillgodosedd genom att all mark kan omfattas av älgjakt, antingen i älgskötselområde, med förenklad licens eller kalvjakt under kort tid.
En framgång för JRF
För Jägarnas Riksförbund är det en framgång att regeringen inte gick på utredarens förslag, där jakt på vuxen älg endast skulle få ske inom älgskötselområde.
Däremot känner vi stor oro för att de goda insatser som mindre markägare gjort i förvaltningen av älgstammen kanske inte kan ske framöver. Stämman beslöt därför att göra ett uttalande där regeringen uppmanas att se till att jakt på vuxen älg ska få ske där älg i praktiken uppehåller sig.
Förvaltningen av älg ska ske adaptivt, vilket för mig innebär att den ska anpassas efter de förutsättningar som finns lokalt.
Volymen foderareal för älg
En kunskap som funnits, men inte använts i någon större omfattning i praktiken, är volymen foderareal för älg – främst i form av areal skogsmark som är upp till 15 år efter avverkning.
Vi har i Sverige de senaste 20 åren i genomsnitt skjutit en älg på 20 hektar älgfoderareal per år.
Här finns mycket praktisk kunskap som bör ligga till grund för avskjutningsbeslut framöver.
Det innebär en större spridning i tilldelning av älg inom områdena. Beskattningen av älgstammen ska ske där älg föds upp, det vill säga där aktivt skogsbruk bedrivs.
Aktivt skogsbruk bäst för älgen
Uppmaningar finns om att öka mängden foder i skogsbruket för viltet. Jag anser att för älgen är det bästa ett aktivt skogsbruk genom trakthyggesbruk, där mark­ägare fortfarande vågar plantera tall på tallmarker. Samtidigt är det bra för svenskt välstånd! För att det ska bli verklighet behöver precisionen i älgförvaltningen öka genom att kunskap om fodertillgång tas tillvara.
Dessutom behövs det bättre bedömningar av det totala betestrycket från klövviltet.
Vi jägare måste ibland ta ner viltstammarna så att praktisk fodertillgång stämmer överens med antalet vilt som ska födas.
Etiskt med långsiktig utfodring?
Det är endast i mindre utsträckning och under kortare perioder som foderskapande åtgärder kan ge effekt, till exempel under en så hård vinter som i vintras.
Personligen tycker jag också att vi kan fundera omkring det etiska i att bedriva utfodring av vilt långsiktigt. Det kan uppstå en situation som gränsar till uppfödning av djur. Är det verkligen vilt det handlar om då?
Då kommer också ökade krav på ansvarstagande för skador och olägenheter, något som redan är aktuellt angående vildsvinen.
Överflödet i naturen
Detta kan vara något att fundera på i denna härliga tid, med markerna i ljuvlig grönska och överflöd av mat för växtätare.
Jag hoppas att alla får en skön sommar, med vila och avkoppling samt även stunder för att träna skjutskicklighet och kondition (kanske tillsammans med fyrbenta jaktkompisar) inför höstens kommande jakter!