Förslaget om att införa licensjakt på knubbsäl är ett inslag i Naturvårdsverkets jakttidsförslag som välkomnas av Sverigedemokraterna. SD-politikerna gillar också att det slopats att återinföra jakt på ekorre.
Foto: Shutterstock Förslaget om att införa licensjakt på knubbsäl är ett inslag i Naturvårdsverkets jakttidsförslag som välkomnas av Sverigedemokraterna. SD-politikerna gillar också att det slopats att återinföra jakt på ekorre.

”Jakt på knubbsäl glädjande”

SD välkomnar förslaget om nya jakttider

Det är glädjande att Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider även kommit att innefatta jakt på knubbsäl. Det är något vi föreslagit i våra riksdagsmotioner under flera års tid, skriver SD-riksdagsledamöterna Runar Filper och Mats Nordberg i ett debattinlägg.

ATT VIKAREN samtidigt inte anses ha gynnsam bevarandestatus och därför inte innefattas i förändringen är däremot förvånansvärt, med tanke på den ökning av arten som rapporterats och de allt större skador den åsamkar för yrkesfiskarna i Norr- och Västerbotten.

DEN DEL AV FÖRSLAGET som innebär skyddsjakt på enskilds initiativ, gällande trana och sångsvan, ifrågasätter vi också. Tranorna lever i livslånga parrelationer och båda föräldrarna tar hand om ungarna i flera månader tills de kan flyga. Sångsvanen är också trogen sin partner livet ut och paret återvänder ofta år efter år till sitt gamla revir. Detta gör oss tveksamma till att jakt på enskilds initiativ skulle vara försvarbart. Vi anser att skyddsjakt som tidigare ska kunna beviljas av länsstyrelsen efter ansökan, eller utföras på länsstyrelsens initiativ. 

UNDER ÖVERSYNEN HAR det inlämnats förslag om allmän jakttid på skarv och korp. En allmän jakttid på skarv vore bra ur förvaltningssynpunkt och även ur naturvårdande perspektiv. Här sätter dock EU:s fågeldirektiv stopp för jakt. Vi arbetar för att regeringen ska kräva en ändring av fågelskyddsdirektivet och dess artlistor, som i många fall förhindrar nödvändig reglering av antalet fåglar när dessa gör skada och som ofta inkräktar på det som borde vare medlemsländernas självbestämmande. EU bör för övrigt inte styra hur medlemsländerna reglerar stammarna av stannfåglar

MORKULLEJAKT VID MIDSOMMAR är en starkt förankrad jakttradition i Sverige som togs bort vid EU-inträdet, till ingen nytta alls. Det har nämligen visat sig att jakten inte påverkar artens bestånd. Förslaget innebär att starttidpunkt och sluttidpunkt för jakten senareläggs och att jakttiden harmoniseras över landet. De i Sverige häckande morkullorna flyttar i huvudsak i oktober och november.
Vi anser därför att höstens jakt ska förkortas i stället för som nu förlängas till 31 december och att de juridiska hinder som finns mot att återinföra sommarjakten, ånyo måste prövas av EU-domstolen.

VI ÄR VÄLDIGT NÖJDA med den del av det slutgiltiga förslaget om nya jakttider, där Naturvårdsverket dragit tillbaka förslaget på jakt av ekorre. Arten var jaktbar fram till 2001 och har sedan dess inte varit lovligt villebråd. Jakt bör baseras på om djuret ifråga är en resurs som kan tas om hand (till exempel som föda) eller utgör hot mot andra djurarters fortlevnad, människor eller ekosystem. Ekorrn får nu tryggt sitta i granen och skala sina kottar, som Alice Tegnér så fint beskrev i text och musik.

RUNAR FILPER, SD-riksdagsledamot och jaktpolitisk talesperson
MATS NORDBERG, SD-riksdagsledamot och skogspolitisk talesperson