Rovdjursturism viktigare än glesbygdsborna

Företrädare för Jägareförbundet i Gävleborg kritiserar länsstyrelsen i Gävleborg. Anledningen är länsstyrelsens remissyttrande över rovdjursutredningen och björnjaktsförslaget.

Den statliga utredaren av en ny rovdjurspolitik har i sitt förslag satt människorna i rovdjursbygderna i fokus. Detta har också tagits emot positivt. Många har sett utredningens förslag som ett litet ljus i tunneln.

Tyvärr har länsstyrelsen i Gävleborg, i sitt yttrande över rovdjursutredningen, marginaliserat glesbygdsborna till förmån för bland annat en förväntad rovdjursturism.

Inte heller ser man någon vits med att, som utredaren föreslår, hålla vargstammen på en konstant nivå några år för att kunna utläsa effekterna.

Björnjaktsförslag väcker oro

Även länsstyrelsens björnjaktsförslag, som till stora delar antagits av Naturvårdsverket, väcker förvåning och oro. Visserligen föreslås en höjning, men den är enligt vår uppfattning alltför liten.

Ännu mera förvånande är att man föreslår att tilldelningen ska ligga på samma nivå under tre år. Detta samtidigt som vi vet att vi har en av världens mest produktiva björnstammar.

Vi vet också att antalet björnar i Gävleborgs län med råge överskrider nivån i länsstyrelsens egen förvaltningsplan och att antalet incidenter med närgångna björnar ständigt ökar.

Björnen har till exempel blivit en säkerhets- och arbetsskyddsfråga i skogsarbetet.

Vårt län, där skogsbruk, jordbruk och jakt är självklara och viktiga grundpelare för befolkningen, behöver en länsstyrelse som hanterar dessa frågor utifrån lokalinvånarnas perspektiv.

På regeringskansliets hemsida kan vi läsa de olika yttrandena över rovdjursutredningen.

Länsgrannar har nyktrare syn

Vi konstaterar snabbt att våra grannlän Dalarna och Värmland, som till vissa delar har en längre erfarenhet av rovdjursproblematiken än något annat län, har en relativt nykter grundsyn i rovdjursfrågan.

Vi känner en stark oro över länsstyrelsens, i Gävleborg, hållning, men hoppas att regering och riksdag kommer att utforma en rovdjurspolitik som kan anses någorlunda rättfärdig av dem som ska leva tillsammans med rovdjuren.

Jägareförbundet Gävleborg genom Karl-Evert Hellsén, ordförande, och Per Mellström, styrelseledamot

”Positivt med regional förvaltning av rovdjuren”

Länsstyrelsen vill kommentera och klarlägga några uppgifter som tas upp i Jägareförbundets öppna brev till länsstyrelsen. Först vill vi framföra att Jägareförbundet är en viktig part för oss i samverkan och samråd om rovdjursförvaltningen. Vi är angelägna om ett gott samarbetsklimat! Därför har vi som ett led i detta inbjudit till och kommit överens om ett möte med er för att diskutera rovdjursförvaltningen i länet.

För att kunna arbeta förtroendefullt med förvaltningen av våra stora rovdjur är det mycket betydelsefullt för oss att samråda med berörda organisationer och myndigheter i länet.

Regionala rovdjursgruppen viktigt forum

Länsstyrelsens viktigaste forum för detta är den regionala rovdjursgruppen som sammanträder tre till fyra gånger om året. Där sker till exempel ömsesidigt utbyte av information och länsstyrelsen hämtar in synpunkter på förslag och beslut.

Vi upplever samarbetsklimatet som mycket gott i vår regionala rovdjursgrupp. I denna grupp har vi haft uppe till exempel vårt yttrande över rovdjursutredningen och över skyddsjakt på björn 2008.

Vi har dessutom inrättat en referensgrupp i länet med andra organisationer som har intresse i rovdjursfrågorna. Denna grupp kommer att träffas någon gång per år när vi har behov av synpunkter och information i olika frågor från en större krets.

Träffar med folk på landsbygden

De lokala kontakterna i områden med rovdjur försöker vi också att upprätthålla bland annat genom vår fältpersonal och genom träffar med folk på landsbygden i olika sammanhang.

Detta är mycket viktigt för alla parter. För att sprida information, för att skapa en delaktighet i förvaltningen och för att ge oss goda beslutsunderlag. Lokala rovdjursgrupper i områden med vargrevir eller med tät björnstam kan vara en idé att prova ytterligare.

I yttrandet över rovdjursutredningens betänkande betonar länsstyrelsen att det är positivt med en regional förvaltning av de stora rovdjuren och att detta bör ske med lokal delaktighet!

På en regional nivå fattas beslut så nära berörda som möjligt och en dialog inför beslutet underlättas därmed. Detta är en bra grund för en stärkt rovdjursförvaltning i Gävleborgs län. Den regionala och lokala delaktigheten är en avgörande faktor för att rovdjursförvaltningen ska bli framgångsrik bedömer vi.

25 procent större björnkvot

Jakten på björn är viktig i vårt län för att förvalta björnstammen! I vårt förslag till Naturvårdsverket anser vi att en tilldelning på 30 björnar är lämplig. Resultatet är en samlad bedömning länsstyrelsen gjort där såväl rovdjursgruppens som viltvårdsnämndens åsikter är en viktig del, liksom inventeringsresultat och mål med förvaltningen. Detta är en ökning med 25 procent jämfört med 2007 och en ökning från sex björnar 2002. Vi har fått kunskap om att vår björnstam är stark och livskraftig och därför kan vi öka tilldelningen. Vi har sagt att denna nivå bör bibehållas under de närmaste åren för att kunna komma fram till var en stabil avskjutningsnivå ligger. Detta kan skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av björnstammen.

Dock säger vi också att om nya fakta och ny kunskap kommer fram så kan tilldelningen förändras även under de närmaste åren.

Utvidgad skyddsjakt på problem

Att hålla vargstammen på en stabil nivå under tre år, som utredningen föreslår, bedömer länsstyrelsen saknar rimliga skäl. Vi förespråkar i vårt yttrande istället en utvidgad skyddsjakt på varg för att lättare få bort problemindivider. På så vis kan vi mer konkret arbeta med dem som är direkt berörda av varg och därmed mildra konflikter och problem där de är som störst.

Länsstyrelsen anser, liksom utredningen, att rovdjursturism kan ha en stor potential och att denna form av naturturism bör uppmuntras.

Det är bland annat ett sätt att understryka att det också finns andra vägar för förvaltningen av rovdjursstammarna än jakt.

Rovdjursturism kan på sikt bidra till landsbygdsutvecklingen. Det betyder inte att länsstyrelsen ignorerar problem som rovdjur kan orsaka.

Mån om landsbygden

Länsstyrelsen är mån om utvecklingen på landsbygden i vårt län. Vi ska kunna bedriva företagande, jordbruk, skogsbruk och fäbodbruk. Jakt och friluftsliv är viktigt för människor i länet och vi behöver en levande landsbygd med aktiva och engagerade människor.

Det är dessutom viktigt att vi fullgör vår skyldighet att bevara våra stora rovdjur och andra arter i livskraftiga populationer i Sverige. Svårförenliga mål kan tyckas ibland, men desto viktigare att jobba med dem för oss på länsstyrelsen och i samarbete med er och andra berörda i länet.

Mats Hindström, avdelningschef avd. f. landsbygd och natur, Annica Forsberg, rovdjurshandläggare