Runar Filper, jaktpolitisk talesperson i SD, vill införa enklare regler för vildsvinsjakt och försäljning av vildsvinskött.
Foto: Shutterstock.com/riksdagen Runar Filper, jaktpolitisk talesperson i SD, vill införa enklare regler för vildsvinsjakt och försäljning av vildsvinskött.

SD vill ha fler vildsvinsfällor

Runar Filper, jaktpolitisk talesman för Sverigedemoktaterna, vill förenkla förvaltningen av vildsvinen genom att tillåta fler typer av fällor för vildsvin. SD vill även ha göra det enklare att få använda mörkersikten och åtelkameror och införa enklare regler för att sälja vildsvinskött.

Inom vissa områden i Sverige har mängden klövvilt ökat dramatiskt, inte minst gäller detta vildsvin. Detta har medfört fler förstörda åkrar, barkade träd och uppbökade trädgårdar. Vi har också sett en dramatisk ökning av viltolyckor under de senaste åren.
De regionala skillnaderna kan vara betydande. I vissa områden råder balans mellan vilt och tillgången på foder, på andra håll är läget katastrofalt. Vi i Sverigedemokraterna betonar vikten av en väl fungerande viltförvaltning över hela Sverige.

Det kan finnas fördelar med ökande viltstammar. Tillgången av jaktbart vilt ökar liksom den biologiska mångfalden, men det leder också i många fall till försämrade möjligheter för lantbrukare att bedriva ett ekonomiskt optimalt jord- och skogsbruk. Idag tvingas många jord- och skogsbrukare göra mindre lönsamma och direkt ohållbara strategiska och miljömässiga val avseende brukningssätt och vilka grödor eller trädslag man odlar.

När stammen av särskilt vildsvin växer så kraftigt måste vi vara på det klara att detta är ett vilt som är svårare att förvalta, eftersom det är ett skyggt och i första hand nattaktivt djur. För att bibehålla ett rimligt jakttryck och inte försvåra för dem som bedriver jord- och skogsbruk, anser vi att viltförvaltningen måste förenklas genom att fler hjälpmedel kan nyttjas utan att onödig byråkrati kommer i vägen.

Det gäller till exempel bruket av åtelkameror och mörkersikte och vi anser även att fler godkända vildsvinsfällor behöver tas fram. När det gäller dagens krav på tillstånd för kameraövervakning vid åteljakt anser vi i Sverigedemokraterna att den skall ersättas med endast ett krav på anmälan.
Viltkött är en fantastisk god och naturlig resurs, men en stor andel av till exempel vildsvinsköttet kommer idag inte ut på marknaden på grund av stelbenta livsmedelsregler.

Därför borde reglerna för hantering och försäljning av vilt förenklas. Detta skulle öka tillgången på viltkött och samtidigt bidra till en ökad avskjutning med minskade skador på grödor, skog och trädgårdar som följd.
 En fungerande viltförvaltning är vidare viktig för bibehållandet av friska och ekologisk hållbara viltstammar. Detta utgör i sin tur förutsättningen för en långsiktigt hållbar jakt som ger värden i form av viltkött, naturupplevelser och friluftsliv.

Runar Filper (SD)
Jaktpolitisk talesman
riksdagens miljö- och jordbruksutskott