Karl Hedin och Björn Törnvall riktar skarp kritik mot den svenska vargförvaltningen.
Foto: Mikael Moilanen Karl Hedin och Björn Törnvall riktar skarp kritik mot den svenska vargförvaltningen.

Svenska vargförvaltningen inte legitim

Vargdebattörerna Karl Hedin och Björn Törnvall framhåller i sin debattartikel att Svenska staten driver en icke legitim vargförvalning.
”Det är inte legitimt att Naturvårdsverkets (NVV) tjänstemän kör över, till länsstyrelserna av riksdagen delegerade beslut om hur många vargar, som behöver skjutas”, skriver Hedin och Törnvall bland annat.

Vargen är med största sannolikhet inte lagligt införlivad i vår mellansvenska fauna. Anna-Karin Sundkvists doktorsavhandling från Uppsala universitet 2008 kan inte tolkas annorlunda. Den visar att den skandinaviska vargpopulationen inte har sitt ursprung , vare sig i svenska djurparker, Finland, Estland eller i övriga Nordeuropa. Det vill säga: den kan rimligen inte ha vandrat in själv.

Väl förberedd inplantering
Den genomgång som görs i det norska programmet Ulvemysteriet och andra vittnesmål, visar att det troligen pågått en illegal inplantering i enlighet med föresatserna i Naturskyddsföreningens Projekt varg. En väl förberedd inplantering, som två gånger avslogs av Naturvårdsverket.
När planerna inte godkändes dök ändå vargar upp, precis där de var tänkta att planteras ut. Vargforskarna på Grimsö vägrar dessutom att lämna ut sina prover för en oberoende DNA-kontroll, varför?

Fel klassning i ”direktivet”
Vargen är felklassificerad i EU:s snart 25 år gamla Art- och Habitatdirektiv (AHD). Vargen klassas där i bilaga 4a, som en utrotningshotad art. Detta är helt enkelt fel. Att stödja sig på ett gammalt EU-direktiv med sådana allvarliga sakfel är inte legitimt. Beslut om vargen, som baserar sig på AHD blir därför inte legitima.
Vi har ett riksdagsbeslut om hur och av vem vargpopulationen skall hanteras. De beslut av myndigheter och departement, som inte respekterar och rättar sig efter riksdagens beslut, mister sin legitimitet.

Betydelselös jakt
Det är inte legitimt att Naturvårdsverkets (NVV) tjänstemän kör över, till länsstyrelserna av riksdagen delegerade beslut om hur många vargar, som behöver skjutas. Inte heller att höja det av riksdagen beslutade och för vargförvaltningens utövande centrala antalet för ”Gynnsam bevarandestatus” (GYBS), över 170-270 st.
Enligt forskarna har vi nu minst 540 vargar, 3,2 gånger GYBS. Detta gör att NVV:s beslut, att vi endast kan få licensjaga 24 vargar i vinter är lika betydelselöst, som illegitimt.

Jägarpengar till ”viltvård”
Ett beslut grundat på vissa förutsättningar mister sin legitimitet, om inte förutsättningarna följs eller finns kvar. Så är till exempel fallet med pengarna för det ”statliga jaktkortet” till Viltvårdsfonden, som jägarna fortfarande efter mer än 80 år tvingas betala in, för att få lov att utöva sina lagliga rättigheter.
Dessa pengar skall användas till viltvård. Att förse statliga myndigheter som t.ex. polisen, Naturvårdsverket och SVA med betydande medel ur Viltvårdsfonden är därför inte legitimt. Hela den antikverade ”viltvårdsavgiften”, som även används av staten för att indirekt påverka verksamheten i jägarnas intresseorganisationer, blir därmed illegitim.

Har stor förståelse
Det är välkänt, att lagar och förordningar, som inte rimmar med det allmänna rättsmedvetandet och vars efterlevnad inte går att kontrollera, riskerar att urholkas och till slut nonchaleras. Känns dessutom rättstillämpningen som oberättigad, blir situationen än värre.
Erica von Essens nyligen framlagda avhandling om hur gapet mellan lagen och dess berättigande i vargförvaltningen upplevs, pekar på att i övrigt skötsamma människor på landsbygden inte ser illegal vargjakt som brottslig, utan som civil olydnad. Vi har med hänsyn till vargfrågans totala haveri, stor förståelse för den inställningen.

”Inte bra för någon”
Vi menar sammanfattningsvis, att dagens statliga vargförvaltning saknar legitimitet. Det är den verklighet, de människor som plågas av varg på landsbygden tvingas leva i idag. Vi vill se, att jägarnas och landsbygdsbornas röster kan stärkas. Vi vill se och är beredda att medverka till, en annan tingens ordning. Vi vill se en vargförvaltning, som kan upplevas vara legitim och fungerande. Fortsätter dagens kaos, ser vi tyvärr bara ett slut på detta på ett sätt, som inte är bra för någon. 

Karl Hedin & Björn Törnvall