Vad är regeringens ”vargtak”?

Regeringspartierna bör vara tydligare vad man egentligen vill när det gäller ett tak för vargstammen. Om man nu menar allvar med att begränsa vargstammen borde vi få veta vad man har tänkt sig för tak. Vi anser att en vargstam utan maxtak är en obegränsad vargstam, skriver företrädare för Svenljungagruppen i ett debattinlägg.

Nu har regeringen i en debattartikel deklarerat att de tänker se till att vargen får gynnsam bevarande status i Sverige vilket innebär att regeringen ansvarar för att vargen som art skall skyddas mot utrotning. Men man deklarerar även att vargstammen inte skall vara onödigt stor utan den skall begränsas så att människor som bor på landsbygden får tillbaka sitt framtidshopp. 

Stort steg i rätt riktning
Detta är ett stort steg i rätt riktning för alla drabbade. Men det man nu säger är att man jobbar för att GYBS skall sättas på 180 vargar. Detta är ett minimiantal som måste finnas innan man kan tillåta licensjakt på en djurart enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Hade man haft för avsikt att sätta ett tak på 180 vargar kulle man behöva sätta GYBS runt 100-120 vargar. För man kan ju inte ha tak och golv på samma antal. Men vi menar att regeringen utan tvekan kan sätta GYBS på detta lägre antal efter att vi nu fått en sårbarhetsanalys som visar att vi endast behöver 40 vargar för att vargen skall överleva som art i 100 år.

Kritiserad beräkning
Den senaste veckan har det visat sig att Naturvårdsverket troligtvis har beräknat den genetiska simuleringen felaktigt. Professorn i genetik Dag Lindgren riktar mycket stark kritik mot hur Naturvårdsverkets tjänstemän kommit fram till den genetiska sårbarhetsanlys som våra politiker har som underlag när man bestämmer GYBS.

Tjänstemännen har utgått från en beräkning av en fiktiv vargstam där utgångsläget är noll i inavelsgrad. Vår svenska vargstam har i verkligheten en inavelsgrad på F27, vilket är ett högt värde som ger helt andra förutsättningar när man gör dessa genetiska simuleringar.

En ny varg vart femte år
Om man istället skulle begränsa vargstammen till max 160 vargar och dessutom sätta GYBS till 100-120 vargar skulle det räcka med att få in en obesläktad varg vart femte år för att förbättra den genetiska variationen. Skulle man dessutom bedriva urvalsjakt på de mest inavlade individerna skulle vi ytterligare förbättra vår vargstams genetiska hälsa. Detta resonemang stöds även av professor Lindgren.

Regeringspartierna har nu förstått detta och därför har man beställt en utredning från forskarna hur en genetisk urvalsjakt skall gå till. Det problem som uppstår om man sätter GYBS så högt som regeringen nu gör är att vi inte har en tillräckligt stor naturligt invandring för en så stor stam. 

Svävande om maxtaket
Skall man anpassa vargstammen till den naturliga invandring som vi har bör man sätta GYBS runt 100-120 vargar och inte mer. Men tyvärr så är kommunikationen väldigt svävade när det gäller maxtak. Här tycker vi regeringspartierna bör vara tydligare vad man egentligen vill. Om man nu menar allvar med att begränsa vargstammen borde vi få veta vad man har tänkt sig för tak.

Vi anser att en vargstam utan maxtak är en obegränsad vargstam.  

Ljuset i tunneln
I övrigt så tycker vi att vi nu börjar se ljuset i tunneln när nu regeringspartierna börjar agera utifrån att de människor som är drabbade av vargens härjningar skall skadas så lite som möjligt. Oppositionen har ju deklarerat att de önskar skada landsbygdsbefolkningen helt obegränsat, så vi ser ju tydligt vad det politiska alternativet är.


Svenljungagruppen: Thomas Persson, Thomas Ekberg, Leif Andreasson, Bengt Håkansson. Mikael Fransson och Kjell Lennartsson