• Allmogejakt

Utfodring av vildsvin kan ge böter

PolitikPublicerad: 2016-06-20 10:28

Regeringen har skickat ett förslag på remiss till Lagrådet, där det föreslås att det ska bli förbjudet eller villkor kring utfordring av vilt som inte hålls i hägn.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att det ska ändras i jaktlagen, så att det antingen blir förbud av eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.
Bakgrunden till förslaget är att regeringen anser att det behövs en reglering av särskilt utfodring av vildsvin.
”Det förekommer att jakträttshavare utfodrar vilt med stora mängder foder för att kunna hålla en stor viltstam i syfte att förbättra jaktmöjligheterna. Under senare år har utfodringen, främst av klövvilt, blivit vanligare. Till skillnad från tidigare, då utfodring endast skedde utanför den s.k. vegetationsperioden, sker utfodring numera året runt, även när det finns naturligt foder att tillgå. Utfodringen kan medföra problem även om födan i sig inte är skadlig. Sker utfodringen med för mycket foder eller på olämpliga platser kan närliggande jordbruk drabbas av skador”, skriver regeringen i lagrådsremissen.

Förbud kan bli förenat med vite
Enligt förslaget ska den berörda myndigheten i enskilda fall få besluta om undantag från utfodringsförbudet. Tillsyn över att föreskrifter och beslut om utfodring av vilt följs utövas av länsstyrelserna, som också får besluta om förelägganden och förbud får förenas med vite. Besluten får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Regeringen föreslår att ändringen av jaktlagen träder i kraft den 1 december 2016.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Konsekvensanalys

2016-07-01 08:42

Konsekvensanalyser i politik emot jägare är något jag inte ser mycket av nu för tiden. Eller det kanske alltid har varit så?

17. Fredde det är väl fler inblandade

2016-06-23 08:52

Det är väl fler inblandade än jordbrukare - jägare - arrendator
Man kan få sin tomt helt uppbökad av svin, eller golfbanan eller fotbollsplanen.
Rabatter o trädgårdsland förstörs eller äts upp, man köper blommor för flera hundra kronor, efter 1 vecka är allt förstört eller alla viltolyckor, rekordnivåer på många ställen i Sydsverige.
Stora skador på invånare som inte har något med jakt och vildstammar att göra.
Men när det läggs ut tonvis med sockerbetor i skogen under sommarhalvåret ibland bröd godis och chips. Klart folk reagerar och ifrågasätter om det är rätt.

16. Cirkus överklagning nu också i svinskogen.

2016-06-23 08:51

Att utfodra domherrar ger inte säkert fler domherrar i hela landet. Däremot ger det absolut fler domherrar hos dem som matar domherrarna. Samma med svin, utom på en punkt. Utfodring ger fler svin hos dem som fodrar svinen, men färre svin totalt, därför att i motsats till domherrar så skjuts svinen på foderplatserna.
Blir utfodring förbjudet kommer vi att få en snabb och tydlig ökning av antal svin. Ty den som tror att utfodring räcker för att öka svinstammen lurar sig självt. Jag har, genom att på närmare 20 ha odla lämplig höst/vintermat för svinen, redan förberett att politikerna troligen fattar det beslut som best motverkar det syfte de vill uppnå; en minskning av svinstammen.
Politikerna borde i stället tagit tillfället i akt att tillåta sikten med ljusförstärkning, rörlig belysning, åtelkameror, allmänt tillträdesförbud på åtelplats osv. Så icke - verkliga syftet med lagen är därför oklart.
Att svinen skall ersätta älg som vargmat kan vara ett hopplöst hopp. Skall utfodring vara effektiv måste den enskilde jägaren få bestämma hur och hur mycket foder som behövs. Skall en åtel vara attraktiv för betalande jägare måste det vara sannolikt att få skjuta svin - och det relativt ofta. Då duger det inte med lite havre eller majs från en foderautomat. Nej, det bör finns rejäla mängder sockerbetor och/eller potatis eller annat svingodis.
Utan utfodring blir det ingen försäljning av grisjakt och knappast någon annan jägare kommer att jaga svin på åtel. Vi bör dessutom tänka på att en ökande vargstam kommer med stor säkerhet öka frekvensen av trikiner hos svin etc.; ett förhållande som kan stoppa nästan all svinjakt.
Hundjakt tycker jag är den bästa svinjakten; men svinen är läraktiga så alla former av drevjakt får svårt att i längden uppnå ens i närheten av 100000 svin/år.
Jag håller med om att utfodring enklast hanteras genom att markägaren tillåter eller inte tillåter utfodring. Gris är lättare att stängsla än vad varg är. Hellre 1000 svin än en varg på skogen. Min erfarenhet är att utfodring av vildsvinen ger mindre svinskador på skörden.

15. 961L

2016-06-22 16:39

Hej,
Tycker din jämförelse inte är helt korrekt. Om min bonden ökar antalet slaktdjur så påverkar det i regel inte mig alls. Om det lokala jaktlaget genom utfodring kan öka vilt så öka risken markant för mig att jag drabbas av skador från vilt.
Men jag tycker du svarar bra på orsaken. Man utfordrar för att öka antalet. Många gånger kommer klyschor om viltvård och etik. Drivkraften är öka antal vilt. Förmodligen kostar utfodring en spottstyver jämfört med vad man betalar för arrendet.
Dock tror jag inte heller att lagstiftningen är lösningen. Arrendatorer kan mycket väl reglera detta idag i sin arrendeavtal. Väldigt enkelt att skriva att ingen utfodring får ske.
Kanske ska man inte få separera jakt och jord arrende. Ett problem är ju att jordarrendatorn inte själv kan reglera problemen.

14. Varför utfodras domherrar?

2016-06-22 14:51

Svar: Folk tycker om att ha domherrar i sina trädgårdar.
Citat: "Varför utfodras vilt i södra Sverige överhuvudtaget??"
Svar: I princip samma som för domherrar, talgoxar etc. Folk vill av många olika orsaker öka antalet vilda djur i sin omgivning.
Moral: Det är knappast mer fel att öka antalet vilda djur genom utfodring än det är att öka antalet djur medelst uppfödning och slakt av tamdjur. Vildsvin, till exempel, utfodras troligen inte för sin skönhet eller för sin vackra sång. Nej, vildsvin utfodras nog för att de smakar naggande gott, dvs. samma syfte som för tamgris, ankor, får etc. Sen finns det folk och hundar som även gillar jakten, ett exempel är jag.
Konsekvens: Förbjuds åtling kommer vildsvinsjakten krympa till en obetydlighet, och antalet svin kommer att öka till en betydande angelägenhet. Jämför när skottpengar (500 kr/svin) infördes 1981, syftet var att utrota vildsvinen; resultatet blev att svinen spred sig och ökade som aldrig förut, varför projekt "utrota vildsvinen" övergavs 1988, ty det blev ett fiasko och gav inget röstnetto.
Läs och begrunda
www.jaktlagstiftning.se/.../download.aspx?file=/.../Vildsvin%20och%20viltskador...
Läs motsvarande utredningar från 1981 och 1988 och det blir tydligt varför våra politiker återigen föreslår en lagstiftning som inte kommer att fungera som avsett, utan precis som tidigare lagstiftningar så blir det TVÄRTOM fler svin. Återigen hoppas politiker på ett röstnetto; härligt med politiker som inte lär sig av sina misstag - jag och mina hundar ser gärna att det blir fler svin på skogen. Hellre tusen svin än en varg. För politikerna gäller å deras sida att de gärna köper en röst med döden för ett svin.

13. Utfodring

2016-06-22 08:44

Varför utfodras vilt i södra Sverige överhuvudtaget??
Åtla är ok men finns inte mat på vintern utan utfodring så är det ju för stora viltstammar.
För visst är det lite konstigt att det utfodras minst i Norrlands inland och mest i södra delar av Sverige.

12. Nej - förbudet kan komma att gälla ALLT vilt.

2016-06-21 14:17

Tycker att rubriken "utfodring av vildsvin kan ge böter" är högst missvisande, det är ett betydligt mera omfattande förbudsförslag än så som man föreslår.

Efter att ha läst den 55 sidor långa lagrådsremissen samt föreslagen lagtext så torde omfattningen kunna bli betydlig mer omfattande än att stoppa utfodring av vildsvin.

Med föreslagen ny lagtext så torde det i framtiden krävas specialtillstånd för att lovligen kunna mata tex fasaner, rapphöns, änder, och rådjur.

Rent krasst ser det ut som det kan krävas tillstånd från Länsstyrelsen innan man lagligen vågar hänga upp en talgboll utanför köksfönstret eller sätter upp en saltsten i skogen.

Lagförslaget kommer från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och dess innehåll och konsekvenser är något som varje natur och jaktintresserad verkligen snabbt måste lära sig mera om .

Snart kan det vara försent att kunna påverka våra riksdagsmän inför ett riksdagsbeslut.

Men det är bråttom - Lagen föreslås att börja gälla redan 1 dec 2016.11. skjuta sig själva i foten.... igen

2016-06-21 08:45

De flesta som vet något om vildsvinsförvaltning känner till att de flesta djuren fälls, och den bästa förvaltningen sker på åtelplatserna. Säkra skott, rätt djur och jakt året om. Hundjakten är förvisso mycket rolig och trevlig. Men få bemästrar skyttet, mycket folk går åt och antalet fällda vilt per mantimme är mycket mindre. Dessutom har vi numera rätt stora problem att jaga med lösa hundar i de delar av Sverige där vargen finns.

Vårt jaktlag fodrar (givetvis i begränsad mängd och med rätt foder) för att kunna hålla efter vildsvinsstammarna. Vi sprider foder 300m från bebyggelse för att ha vildsvinen där istället för i trädgårdarna, villaägarna vill INTE att vi slutar med det för då går svinen in i trädgårdarna. Finns det lite foder som drar på åtel/foderplatserna så håller de sig borta från trädgårdarna/golfbanor.

Givetvis måste man sedan störa/jaga dem då de uppträder i gröda/trädgårdar. Men utan foder/åtelplatser skulle jag vilja säga att förvaltningen av vildsvin kommer att krascha! Ingen är intresserad av att sitta en hel natt utsiktslöst i en trädgård för att vara tvingad att skjuta något (kanske fel djur) för att skrämma vildsvin. Jakten på åtlar är så mycket effektivare!

10. Brist på mat

2016-06-21 07:31

De var den skogen det. Konkurrensen på mat i skogen är redan stor som den är, de kommer att käka rent på plantor och årskott. Mer djur i rörelse som ger högre antal trafikskador. Åkermark kommer att bli mer förstörda.
Inför en tid då man skulle kunna få fodra istället. Och med vad man får fodra med.

9. ?

2016-06-21 07:31

Om jag ställer ut en ensilgerulle åt rådjuren och svinen äter, kan jag få vite då?

8. KGH bara stängsla in dom

2016-06-21 07:30

Det är ju inga problem att stänga ute svinen från tomter och golfbanor, då borde logiskt sett vara exakt lika lätt att stänga in vildsvinen på egna marker.

Men som de flesta vet är det nästan omöjligt stoppa rymlingar och blir de , för, många sprider de sig lätt till över områden. Vildsvinen ställer till stora skador på privat egendom, markägaren kan nog acceptera vissa skador eftersom det kompenseras av jaktinkomster, men andra drabbas bara av kostnader.

Mata vilda djur skall vara något man gör när det inte är mat nog till normalstora stammar , räcker inte maten långsiktigt så borde stammarna minskas.
Inga roliga bilderhttps://www.google.se/search?q=vildsvinsskador&biw=1093&bih=521&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCp4zfk7fNAhXB1ywKHUF1DdQQ_AUIBigB

PS våra vildsvin kommer väl fr djur som rymt från hägn på stora gods, kanske inte alla men de flesta

7. Vart är vi på väg!

2016-06-21 07:30

Vart är vi på väg?
Är det de som hoppar högt och skriker högst som får sin vilja fram? Ser själv är man inte bara vildsvin som kommer fram utan grävling, hare, rådjur, fåglar, m.m. som är framme och äter. Under sommaren så drar man ner på mini på utfodringen. Bara någon sekund i såfall. Just för att suggan skall visa var det finns lite foder för kultingarna m.m. Det finns fler grisar på vissa håll och mindre på andra håll. Det finns jägare som ställer upp om det behövs hjälpa för de som behöver det. Nja då ska de ha betalt för att de ska komma. Vart är vi på väg?

6. Små lantbruk?

2016-06-21 07:28

Har inte sett något stort gods som gått i konkurs. Däremot många lantbruk som kämpar för sin överlevnad så något problem för de store lär det som vanligt inte bli. Har godsen större marker än de hinner jaga av själv får de väl göra som vi dödliga ,arrendera ut jakten. Jakt skall bedrivas på vilt inte djur uppfödda enbart för avlivning.

5. Tandlöst?

2016-06-21 07:27

Och hur skall min havreåker regleras? Kanske med några skyltar som förbjuder svinen att äta där?

4. Jordbruksgrödor är naturligt foder för viltet

2016-06-21 07:27

Saknas de naturliga förutsättningarna för en viltart i en trakt är det utsiktslöst att försöka påverka populationsstorleken eller skapa en permanent etablering med hjälp av utfodring. Det är välkänt för den som studerat ämnet också i ett historiskt perspektiv.
Möjligtvis kan massiv utfodring användas för att temporärt dränera grannmarkerna på vilt under jaktsäsongen. Men sannolikt innebär "bättre jakt" att det också fälls ett större antal vilt än vad som annars vore möjligt vilket i sin tur är populationsbegränsande inom ett större område även om det ogillas av jaktgrannar.
Men att hålla alla viltstammar med "helpension" som fyller hela deras näringsbehov, även under vegetationsperioden, är inte realistiskt ur kostnadssynpunkt ens på förhållandevis små markområden.
Oavsett vad politiker, jägare, jord och skogsbruk tycker om saken är vilda djur opportunister (inte olikt människor) och de söker sig per automatik till begärliga jordbruksgrödor med hög energitäthet även om det någonstans sker överutfodring under vegetationsperioden.
För vildsvin är mjölkmoget vete eller varför inte majsodlingar betydligt intressantare än att trängs med andra vildsvinsgrupper runt en foderhög.
Nu är egentligen vare sig foderhögar eller jordbruksgrödor någon "naturlig föda" för något vilt. Men spannmålsgrödor finns det nu för tiden och är helt enorma resurser för allt klövvilt under några få månader.
Enbart ett par enstaka procent, alltså omkring 100 000 ton, av den årliga svenska spannmålsskörden exklusive majs och vallväxter skulle i stort sett ge "helpension" med mycket bra standard till runt 350 - 400 000 vildsvin per år.

Visst behöver utfodring av vilt rent generellt hyfsas, men ryggmärgsreflexen att via lagstiftning driva igenom ett svåradministrerat generellt utfodringsförbud för vildsvin är inte särskilt genomtänkt. Viltet frågar inte om lov vad eller var de tänker äta och struntar i skadorna. Vi saknar fortfarande rimliga lösningar på hur hanteringen av vildsvinskött ska gå till. Börja i den änden så ökar garanterat jägarnas intresse att hålla ett konstant högt jakttryck.


3. Åtel vs foderplats

2016-06-21 07:27

Hur skall det särskilja på dessa? Kan hålla med om att foderplatser kanske skall begränsas till viss del men utan Åtel är det näst intill omöjligt att komma åt grisarna.

2. Stora gods.

2016-06-20 16:43

Det innebär då att t.ex. stora gods, som har en vildsvinsstam som en näring med arrangerade bjud- och säljjakter inte själva får bestämma vad dom vill göra på SINA marker.
Det börjar mera bli ett förstatligande av privata ägande och liv.

1. Äntligen

2016-06-20 13:41

På tiden något vettigt sker på den fronten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB