Beslut om ny älgförvaltning taget

I dag tog regeringen beslut om lagrådsremissen om den nya älgförvaltningen. Men själva remissen offentliggörs först på fredagen, när den översänds till lagrådet.

Enligt jordbruksdepartementets pressmeddelande föreslår man att den nya älgförvaltningen träder i kraft 1 januari 2012 och att det ska vara självfinansierande, bland annat genom att fällavgift på kalv återinförs och pengar omfördelas från viltvårdsfonden till de länsvisa älgvårdsfonderna.
Viltförvaltningsdelegationen ska fastställa övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen. Länsstyrelsen beslutar i övrigt vilka uppgifter som viltförvaltningsdelegationen ska ha och om det finns behov av ett särskilt klövviltsutskott. Uppgifterna som delegationerna har kan alltså variera mellan länen.
Det blir länsstyrelsen som beslutar vilken areal som krävs för licenstilldelning utanför älgskötselområden, där första tilldelningen ska vara en kalv.

Länsstyrelsen tar beslut
Länsstyrelsen eller viltförvaltningsdelegationen beslutar om areal för licenstilldelning i olika områden. Länsstyrelsen gör tilldelningsbeslut utifrån de arealkrav som har beslutats.
Älgförvaltningsgruppen ska bestå av tre markägar- och tre jägarrepresentanter, där ordförande ska komma från markägarna och ha utslagsröst. De övergripande målen för älgstammen bestäms av länsstyrelsens viltförvaltningsdelegationer, som också fastställer älgförvaltningsgruppens målsättningar med älgförvaltningsområdet.

Kalvområden kvar
Nuvarande A- B- och E-områden omregistreras till licensområde utan ansökan om de medger avskjutning av minst en kalv om året och i övrigt är lämpade för älgjakt. K-områdena, där man hittills fått jaga kalv under kort tid, blir kvar.
I pressmeddelandet säger jordbruksminister Eskil Erlandsson:
– Genom en ökad helhetssyn och samordning av jakten finns goda förutsättningar att ha en älgstam av god kvalité samtidigt som skadorna i trafiken, skogen samt på den biologiska mångfalden begränsas.

Fotnot:
I anslutning till pressmeddelandet finns frågor och svar kring älgförvaltningsförslaget: http://www.regeringen.se/sb/d/13238#item147295.
Jakt och Jägare har tidigare skrivit om remissförslaget till lagrådsremiss: http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=419118.
Vi återkommer med fler artiklar när lagrådsremissen offentliggjorts.