Många upplever skarven som ett stort problem. Det är dags att ta det på allvar, menar SLU.
Foto: Pictureguy/Shutterstock.com Många upplever skarven som ett stort problem. Det är dags att ta det på allvar, menar SLU.

”Dags ta skarvproblem på allvar”

Under de senaste åren har den skarven ökat dramatiskt i Sverige. Det orsakar stor oro för vad det kan innebära för fiskbestånd och sysselsättningar.

Sveriges lantbruksuniversitet har gjort en studie, där man tittat i journaler och intervjuat yrkesfiskare, sportfiskare och personal på fiskodlingar. Studien visar två av skarvens eventuella konfliktområden – direkta skador av skarv på fiskeredskap och fisk som sitter i redskap och fiskodlingar, och den konkurrens skarven utgör om fiskeresursen.

–Vi undersökte de direkta skadorna genom att ta in över 100 fiskejournaler från yrkesfiskare som använder nät, krok, ryssjor, bottengarn och fällor längs svenska kusten mellan 2005 och 2006. Var fjärde fiskare rapporterade skarvskador, främst inom bottengarnfisket i egentliga Östersjön och ålryssjefisket på västkusten. För enskilda fiskare var skadorna säsongsvis omfattande, men generellt var de lägre än sälskador vars totala omfattning var sju gånger större, säger forskare Sven-Gunnar Lunneryd, institutionen för akvatiska resurser, SLU.
Upplever skador och kostnader
Under 2009 gjorde SLU telefonintervjuer omed yrkesfiskare, fiskodlare och fritidsfiskare. Av 40 intervjuade yrkesfiskare upplevde de flesta skador på fångsten, framför allt sik och löja. De menade även att skarven orskade negativa ekonomiska konsekvenser, där tio procent av dem uppskattade bortfallet till mellan 20 och 30 procent.
Majoriteten av fiskodlarna som intervjuades såg skarv regelbundet, men bara var fjärde av dem ansåg att skarv var ett problem utan framhöll gråhäger som en större skadegörare.
Bland fritidsfiskare såg många skarven som en konkurrent och upplevde en oro över fiskemöjligheterna i framtiden.
”Frågan bör tas på allvar”
– En sammanställning av tillgängliga studier visar att det saknas data för att verifiera om skarven allvarligt påverkar fiskpopulationerna eller ekosystemen – men det finns inte heller underlag som motsäger detta. Att så många fiskare och odlare anser sig vara drabbade av skarven är i sig ett tungt skäl till att frågan ska tas på allvar, Sven-Gunnar Lunneryd.