Inrikesminister Anders Ygemans påståenden inför EU-nämnden om Sveriges insatser i EU:s nya vapendirektiv var felaktiga på flera punkter. Det gäller bland annat tidsbegränsade vapenlicenser för många vapen, krav på psyktester för dynamiska skyttar och begränsningar av magasinskapacitet.
Inrikesminister Anders Ygemans påståenden inför EU-nämnden om Sveriges insatser i EU:s nya vapendirektiv var felaktiga på flera punkter. Det gäller bland annat tidsbegränsade vapenlicenser för många vapen, krav på psyktester för dynamiska skyttar och begränsningar av magasinskapacitet.

EU-nämnden vilseleddes i vapenfrågan

Så gjorde Ygeman för att få stöd om vapendirektivet

Jakt & Jägare har tagit del av protokollet från EU-nämndens möte den 3 juni. Det ansvariga statsrådet, inrikesminister Anders Ygeman (S), gav nämnden kraftigt vilseledande information för att få stöd för sina restriktiva vapenförslag. Ygeman påstod också att han hade jakt- och skytteorganisationernas stöd för förslagen.
En medarbetare till Ygeman kommenterar kritiken med att det handlar om tolkningsfrågor.

Processen kring vapendirektivet har kantats av avslöjanden av oegentligheter. Bland annat har Jakt & Jägare avslöjat att regeringen vid flera tillfällen drivit en mycket mer restriktiv linje än vad som riksdagen beslutat om.
Läs om det här:
Samt här:

När Ministerrådet slutligen röstade den 10 juni stödde regeringen också flera förslag som gick helt på tvärs med det riksdagsbeslutet som fattades 28 januari. Bland annat stödde regeringen femårslicenser, mentaltester för ägare av halvautomatiska sportgevär, och förbud av halvautomatiska gevär som kan ta magasin med fler än tio patroner, det vill säga de flesta på marknaden förekommande modeller.
Enligt statsrådet Ygeman hade EU-nämnden gett sitt godkännande av det nya, kraftigt utökade mandatet.

Direkt vilseledande information 
Jakt & Jägare har tagit del av protokollet från mötet 3 juni och kan avslöja att Ygeman givit de andra ledamöterna direkt vilseledande information på mötet. Det gällde både vad som gäller idag och bakgrunden till förslagen. 
Bland annat påstod Anders Ygeman inför nämnden att terrordådet i Paris begåtts med ”skyttevapen” istället för som i verkligheten med insmugglade militära vapen, som aldrig varit lagliga i Frankrike.

Gav motsatt besked
Trots att Ygeman vid ministerrådets möte några dagar senare röstade för tidsbegränsade licenser för många vapen och för krav på psyktester av de idrottare som ville fortsätta utöva dynamiskt skytte gav han helt motsatt besked till ledamöterna i EU-nämnden: 
”Förslaget innebär i korthet att nuvarande regler i princip kan behållas oförändrade. Det gäller bland annat tidsbegränsning för licenser, privatpersoners handel med skjutvapen, regler om läkarundersökning och regler om förvaring. […]  Det kommer inte att bli någon förändring i Sverige när det gäller medicinska kontroller.”

”Inga förändringar”
Av protokollet framgår att Ygeman på en rak fråga från centerpartisten Eskil Erlandsson svarade att man inte skulle göra några förändringar jämfört med idag. 
”Eskil frågade vilka förändringar som skulle kunna bli aktuella i Sverige med anledning av det här. Lagstiftningsmässigt är det – som jag ser det – inga.”
Vidare påstod Ygeman att de halvautomatiska gevär som skulle omfattas av ett framtida förbud redan var förbjudna. Så är det emellertid inte. Även om det finns begränsningar av hur många patroner man får ha vid bedrivande av jakt finns i Sverige ingen magasinbegränsning som sådan. Den som skjuter på bana får ha vilka magasin som helst. Samma sak gäller för den som har vapen för målskytte.

Påverkar de dynamiska skyttarna
Senare under mötet föreföll dock Ygeman ha glömt vad han sade till Erlandsson och nämnde att förslagen påverkar ”ett par hundra aktiva i sporten dynamiskt skytte”. 
Ygeman hävdade samtidigt att det inte var givet att dessa skulle känna sig drabbade:
”Om det är negativt eller inte och hur ingripande de här begränsningarna är får var och en avgöra.” Att förslagen som Ygeman senare röstade för skulle innebära förbjud mot sporten och att det är betydligt fler än några hundra som drabbas tog Ygeman inte upp.

”Framgångar för jägare och sportskyttar”
Ygeman påstod också inför EU-nämnden att de föreslagna restriktionerna var ”framgångar som vi har nått för Sveriges jägare och sportskyttar” och att jakt- och skytteorganisationerna var med på förslagen. 
”Vi har tillsammans mellan partierna i riksdagen, sportskytte­organisationer och jägarorganisationer kommit fram till ett antal punkter där vi var missnöjda med kommissionens förslag. Men vi har också kommit fram till ett antal punkter där vi vill se skarpare lagstiftning i EU”, sade Anders Ygeman på mötet.
Under processens gång har jakt- och skytteorganisationerna, liksom myndigheter som Försvarsmakten och Naturvårdsverket riktat skarp kritik mot förslagen.
Läs om det här:

Trots detta avfärdade Ygeman protesterna:
”Mycket av det som sägs i den här diskussionen är rent trams. Jag har fortfarande väldigt bra kontakt med sportskyttarna och väldigt bra kontakt med jägarna, och jag tror att de i allt väsentligt är nöjda med det som har gjorts.”

Svaret från politiskt sakkunnig
Johan Moström, politiskt sakkunnig på Justitiedepartementet, är den som fått uppgiften att svara för Ygemans del.
”En oklarhet i er artikel är citatet gällande det vapen som användes i Paris. Såvitt jag kan utläsa från protokollet har Anders Ygeman aldrig påstått att vapnet skulle ha varit lagligt i Frankrike, inte heller har han använt begreppet ”skyttevapen” som är satt inom citationstecken. Däremot är det ett faktum att vapnet såldes deaktiverat helt lagligt i en butik i Slovakien och därefter smugglades till Frankrike. Eftersom vi har fri rörlighet inom EU så är det ett gemensamt europeiskt intresse att ha en hög nivå av säkerhet gällande vapen för att bristande lagstiftning i ett land inte ska kunna utnyttjas för att införskaffa vapen och sedan föras till ett annat land.
Något som också framgår av protokollet är att samtliga ledamöter av EU-nämnden har fått textförslaget i sin helhet och de behöver med andra ord inte förlita sig enbart på vad inrikesministern säger vid mötet utan har också läst själva texten som de tar ställning till. Detta bör framgå av artikeln.
En viktig utgångspunkt för diskussionen är att det förslag till direktiv som röstades igenom innehöll ett undantag för innehav av kategori A-vapen i det fall att: “the firearm is necessary for a shooting discipline recognised by an internationally established and officially recognised shooting sport federation”. Att direktivet innebär ett förbud mot dynamiskt skytte är med andra ord felaktigt eftersom Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet är del av en internationell federation.
En andra viktig utgångspunkt är att det inte blir någon utökning av femårsbegränsning av kategori B-vapen. Sverige har fått bekräftat från kommissionens rättstjänst att den kontinuerliga uppföljning av bland annat belastningsregistret som Polismyndigheten gör är att betrakta som en sådan regelbunden kontroll som direktivet föreskriver. Vad det innebär att säga ”i princip ingen förändring” är givetvis en tolkningsfråga, men det kan konstateras att det finns åtskilliga hundratusentals vapen i Sverige och de som berörs av den förändring som nu kan bli aktuell är några hundra vapen.”

”En framgång”
Johan Moström avslutar med att sända med ett citat direkt från Ygeman:
”Det ursprungliga förslaget innehöll flera dåliga inslag som skulle ha försvårat för alla jägare och sportskyttar i Sverige. Att det nu istället blir ett direktiv som för den övervägande majoriteten vapeninnehavare inte innebär någon förändring alls måste kunna beskrivas som en framgång i förhandlingarna.”