Fast belysning tillåts vid grisåtlar. Dessutom vill regeringen ha belyst vilka regler som ska gälla för åtlar och utfodring av vildsvin. 
Foto: Peter Undén Fast belysning tillåts vid grisåtlar. Dessutom vill regeringen ha belyst vilka regler som ska gälla för åtlar och utfodring av vildsvin. 

Fast belysning på grisåtlar tillåts

Nu har regeringen lämnat klartecken för jakt med hjälp av fast belysning vid grisåtlar med början från och med 1 februari 2009. Men frågan är hur det ska bli med datumet när vildsvinshundar får släppas. Det finns ett förslag om 1 oktober, något som Jägarnas Riksförbund motsätter sig.

Vildsvinen förökar sig snabbt och skapar problem, inte minst i trafiken och för lantbruket. Nu vill regeringen att jakttrycket ökar på vårt nya högvilt. Från och med 1 februari blir det även möjligt att använda ljusförstärkta riktmedel. Länsstyrelserna kan i enskilda fall godkänna nattsikten på vapen för till exempel skyddsjakt på grisar som skadar grödor. 

Föreskrifter för åteljakten
Samtidigt har flera olika utredningar tillsats. En ska ge svar på vilka bestämmelser som ska gälla vi åtling av vildsvin. Det är Naturvårdsverket som ska ta fram föreskrifter för åteljakten. 
En annan fråga är vilka regler som ska omgärda användningen av hundar vid grisjakten.

Jägareförbundet ska i samråd med Jägarnas Riksförbund och Svenska Kennelklubben arbeta fram förslag till hur jakten med hundar och jaktträning ska bedrivas. De tre organisationerna ska även titta på jaktmetoder i stort och ta fram rekommendationer för grisjakten. 

Grishundar får släppas senare?
Nu är förslaget att hundar inte ska få släppas efter vildsvin förrän 1 oktober, samma datum som hjortdjursdrivande hundar får användas för jakt. 
Ulf Kallin, förbundssekreterare i Jägarnas Riksförbund och blivande riksviltvårdskonsulent, deltog vid en konferens om vildsvinen. Den hölls på Jägareförbundets huvudkontor i Öster-Malma och deltagare var utöver Jägareförbundet LRF, Kennelklubben, Jordägarföreningen och Yrkesjägarföreningen. 
Jägarnas Riksförbund vill behålla regeln att hundar kan användas i vildsvinsjakten med början 1 augusti. 

”Ny hundtid försvårar bara jakten”
– Vi emotsätter oss att hundar inte får släppas före 1 oktober. Vi tycker att det är fel att införa begränsningar som bara försvårar jakten. Det samma gäller ett förslag om att åtel på mark inte får placeras närmare än 500 meter från grannmark, och åtel i luften inte får ligga närmare än 200 meter från grannmark, säger Ulf Kallin. 
Han menar att det redan finns klara bestämmelser, hundar som driver fel vilt ska omedelbar kopplas. När det gäller de föreslagna åtelbestämmelserna, pekar Ulf Kallin på att de bara försvårar för mindre markägare, som kanske drabbas hårdast av vildsvinens framfart.

”Skapa inte regler i onödan”
– Det gäller att inte skapa regler i onödan, säger Ulf Kallin. 
Åtelutredningen ska också slå fast vilken slags mat som får läggas ut åt vildsvin. En hel del av det Sveriges frilevande grisar utfodras med i dag innehåller saker som är direkt skadliga för djuren, bland annat socker som ger rubbningar i ämnesomsättningen och hål i tänderna. Jordbruksverket ska utarbeta ett förslag på vad vildsvinen kan ges på åtel. 
Regeringen ger också klartecken för att länsstyrelserna kan besluta om tvångsjakt på marker som hyser allt för stora stammar av vildsvin. 

Inte för skarpa hundar
I hundfrågan handlar det också om att få fram hundar som inte är för skarpa och skadar grisar under jakt. Det gäller dels att få fram enhetliga riktlinjer, dels att få fram hägn där tilltänkta vildsvinshundar kan testas. 
I sammanhanget kan nämnas att fristående hundklubbar är inne på samma linje. Exempelvis den svenska rasklubben för griffon nivernais, en fransk vildsvinshund som finns i litet antal i Sverige idag, arbetar just nu med jaktprovsregler för rasen. Hundar som är så skarpa att de angriper vildsvinen, oavsett om det jobbar ensamma eller i grupp, kommer att underkännas. 

Nöjd över regeringens beslut
Arne Karlsson, riksviltvårdskonsulent som går i pension i dagarna, har jobbat hårt med JRF:s remissvar och är nöjd med regeringens beslut. 
– Jättebra, precis vad vi skrev i vårt utlåtande, säger Arne Karlsson. 
När det gäller de övriga utredningsuppdragen från jordbruksdepartementet ska Livsmedelsverket undersöka om det går att sälja mindre mängder vildsvinskött utan att behöva ha de krav som finns för vilthanteringsanläggningar. 

Inventeringar av vildsvinsstammen
Naturvårdsverket ska även ta fram en nationell förvaltningsplan för vildsvin. Jägarförebundet ges även ett uppdrag att ta fram metoder för inventeringar av vildsvinsstammen, både regionalt och lokalt. Naturvårdsverket ser till att Viltskadecenter hittar metoder för att inventera skador av vildsvin.