Foto: Michael Ekstrand/Skogsstyrelsen Den årliga Älgbetesinventeringen utförs nationellt på 45 000 slumpvis utvalda provrutor i ungskogar.

Försiktig optimism gällande betesskador

Skogsstyrelsens årliga älgbetesinventering visar att 13 procent av de unga tallarna i Götaland fått skador av älgens bete under det senaste året. I Svealand ligger skadorna något lägre, tio procent. Resultatet för Norrland är inte klart.

Även om skadorna minskat något jämfört med tidigare år är det fortfarande långt över det nationella målet som är satt till maximalt fem procent.  

– Många av förutsättningarna för minskade skador finns på plats med minskad älgstam och mer tall. Det är dock oklart om det totala betestrycket har minskat eftersom dovhjort och kronhjort har ökat på många håll, säger Matts Rolander, viltexpert på Skogsstyrelsens region mitt i ett pressmeddelande.

Enligt inventeringen varierar skadenivåerna mycket i Svealand då förutsättningarna skiljer sig geografiskt. Störst andel skadade ungtallar återfinns i Södermanland med 15 procent följt av Värmland med 14 procent.

Nedåtgående trend

När det gäller Götaland finns flest skador i Blekinge där 16 procent av ungtallarna fått en betesskada senaste året, tätt följt av Östergötland med 15 procent. På regionnivå har skadorna minskat från 16 till 13 procent sedan inventeringen startade 2016.  

– Det är förstås bra att vi ser en försiktig trend nedåt, vilket indikerar att vi är på väg åt rätt håll. Nu är vår förhoppning att detta är början på en hållbar trend som visar att det långsiktiga arbetet i skogen börjar ge resultat, säger Lars Ingemarson, viltexpert på Skogsstyrelsens Region syd.

Minska konkurrensen

För att bidra till att förstärka den positiva trenden så krävs det enligt Skogsstyrelsen att a) markägare som avverkat ser till att det kommer upp ny skog med ett trädslag som är lämpligt för de markförhållande som råder och fortsätter plantera mer tall och b) jägare ser till helheten och på många platser minskar antalet älgar och andra hjortdjur för att minska konkurrensen om maten.

Den årliga inventeringen är utförd på 16 000 respektive 17 000 provytor i Svealand och Götaland. Fullständig statistik finns här.