Hårdare tag mot organiserad brottslighet. Regeringen vill utreda skärpta straff för grovt vapenbrott. Även planering och förberedelser för grovt vapenbrott bör kriminaliseras, anser regeringen.
Foto: Pedro Monteiro/Shutterstock.com Hårdare tag mot organiserad brottslighet. Regeringen vill utreda skärpta straff för grovt vapenbrott. Även planering och förberedelser för grovt vapenbrott bör kriminaliseras, anser regeringen.

Hårdare tag mot vapenbrott

I kampen mot organiserad brottslighet vill regeringen ha en straffskärpning för grova vapenbrott. Det ska utredas en skärpt straffskala på minst ett års fängelse för grovt vapenbrott. Det bör även finnas en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott. Dessutom bör det utredas om förberedelser för vapenbrott kriminaliseras, anser regeringen.

En särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott ska utredas. Regeringen anser att det  kan vara lämpligt att höja straffmaximum för grovt vapenbrott till fängelse i sex år. 

Dessutom ska det övervägas om grovt vapenbrott bör kriminaliseras på försöks-, förberedelse- och stämplingsstadiet. 

”Noggrann planering av vapenbrott”
”Vapenbrott är inte kriminaliserat på något av dessa förstadier. I likhet med de brott som nämns i de ursprungliga direktiven förekommer grovt vapenbrott i sammanhang där flera personer är delaktiga i den brottsliga verksamheten och där brotten föregås av noggrann planering. Det finns av det skälet anledning att överväga en kriminalisering av förstadier även i fråga om grovt vapenbrott”, skriver regeringen.

Efter dagens regeringssammanträde fick utredningen om skärpta straff för organiserad brottslighet dessa frågor som tilläggsdirektiv.

Den del av uppdraget som rör höjningen av straffminimum för grovt vapenbrott och införandet av en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott ska redovisas senast den 14 februari 2014.

Utredningstiden för övriga frågor förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 29 augusti 2014.