Foto: Carl Johan Erikson/Sveriges Domstolar Högsta förvaltningsdomstolens dom kan bli vägledande för förvaring av vapen hos annan.

HFD-dom: Jägare får förvara vapen i föräldrahemmet

En jägare ville få fortsätta förvara sina vapen hos sin pappa där han också jagar. Polismyndigheten sade nej. Nu har jägaren fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen i en dom som kan bli vägledande.

Den 43-årige mannen, som bor i Solna och saknar bil, tog jägarexamen innan han flyttade hemifrån. Under 20 års tid har han sedan beviljats flera, på varandra följande, tillstånd att få förvara sina vapen i föräldrahemmet i Varberg, eftersom vapnen uteslutande används då mannen jagar med sin pappa på hans jaktmarker där.

Men när mannen sommaren 2021 ville förnya förvaringstillståndet frångick Polismyndigheten sina tidigare bedömningar och ansåg att mannen inte hade några särskilda skäl, vilket krävs för att frångå huvudregeln i vapenlagen om att den som innehar skjutvapen är skyldig att ta hand om det på ett säkert sätt.

Kan vara motiverat under längre tid

Jägaren överklagade, men förvaltningsrätten höll med Polisen och ansåg att bekvämlighetskäl saknar betydelse och att det inte var visat att mannen inte kunde förvara vapnen i sin egen bostad.

Kammarrätten i Stockholm gav dock mannen rätt och tyckte att det fanns särskilda skäl.

Domstolen hänvisade bland annat till vapenlagens förarbeten, där det framgår att det kan vara motiverat med förvaring hos annan när en son eller dotter flyttar från föräldrahemmet men avser att fortsätta jaga på föräldrarnas jaktmarker, och att Högsta förvaltningsdomstolen redan 2016 konstaterade i en dom att det är möjligt att förvara vapen hos annan även under längre tidsperioder.

Kravet på särskilda skäl uppfyllt

Polisen överklagade kammarrättens dom och fick prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som i sin dom också hänvisar till vapenlagens förarbeten.

HFD kommer fram till att om det inte finns omständigheter som talar emot att det är motiverat och lämpligt att förvara jaktvapen hos någon annan där jakten bedrivs bör kravet på särskilda skäl anses uppfyllt.

Och därför avslår HFD Polismyndighetens överklagande.