FOTO: DAN TÖRNSTRÖM/EGRILLEN Vapenskåpet och bössorna ska helst vara i närheten av jakten, tycker många jägare. Domstolen delade 42-åringens syn på saken och gick emot Polismyndigheten och underrätten.

Kammarrätten ger polisen bakläxa i vapenmål

Att det var länge sedan mannen flyttade från föräldrahemmet är inte skäl att neka honom tillstånd att förvara vapen hos sin far. Det anser kammarrätten och återförvisar målet till Polismyndigheten.

Det är många yngre jägare som flyttar från föräldrahemmet men vill fortsätta att jaga på föräldrarnas jaktmarker.

Belyses i förarbeten

Situationen är så ofta förekommande att den belyses i lagens förarbeten och nämns som det kanske vanligaste fallet då vapeninnehavare får tillstånd att förvara vapnen hos annan. Dessutom påtalas i förarbetena att det rentav kan vara en säkerhetsmässig fördel att vapen förvaras i föräldrahemmet i stället för att tas med till en ny bostadsort.

I det aktuella fallet

Men i det aktuella fallet är det en 42-årig man som ansökte hos Polismyndigheten om tillstånd att förvarar sina vapen hos sin pappa. Han fick nej och överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm. Bland annat anförde han att han tog sin jägarexamen när han bodde hemma och att hans far tidigt lärde honom att jaga.

Ville slippa frakta

Då han köpte egna vapen förvarades de hos fadern för att han skulle slippa frakta dem långt med allmänna kommunikationsmedel i samband med jakt.

Polismyndigheten hävdade att överklagan skulle avslås och hänvisade bland annat till att det hade förflutit mycket lång tid från det att mannen flyttade från sina föräldrar.

Förvaltningsrätten gick också på denna linje och avslog mannens överklagan.

Överklagade dom

42-åringen gav sig emellertid inte och överklagade domen till kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten var mera välvilligt inställd och hänvisade till lagens förarbeten samt ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen som visar att det är möjligt att förvara sina vapen hos annan också under längre perioder.

Utgör inte skäl

I domen skriver man:

”Att det var länge sedan NN flyttade från föräldrahemmet utgör alltså inte i sig ett skäl att neka honom det sökta tillståndet. Mot denna bakgrund och vid en helhetsbedömning anser kammarrätten att det finns särskilda skäl för att ge NN tillstånd för förvaring av vapen hos någon annan.”

Kammarrätten bifaller därför överklagandet, upphäver förvaltningsrättens dom och återförvisar målet till Polismyndigheten.