Projekt Mera tall syftar till att få in mer tall i skogen, även om skogsägare föredrar gran. Jägare är positiva till projektet, eftersom mera tall ökar tillgång till föda för älgarna.
Foto: B.G. Smith Projekt Mera tall syftar till att få in mer tall i skogen, även om skogsägare föredrar gran. Jägare är positiva till projektet, eftersom mera tall ökar tillgång till föda för älgarna.

Jägare positiva till Mera tall

Jägare och skogsägare vill stoppa att gran breder ut sig och i stället få in mera tall i skogarna. De båda grupperna är positiva till projektet Mera tall och dess demonstrationsområde i Kronobergs län, visar en undersökning bland skogsägare och jägare som är verksamma där.

Projektet Mera tall syftar till att flera markägare ska våga satsa på tall. Betning från rådjur och älg är annars ett problem för de som satsar på tall, och just högt betestryck från älg anges i undersökningen som den enskilt största orsaken till att välja andra trädslag än tall.
Samtidigt upplever jägarna problem med låga slaktvikter på älgkalvar, när det är ont om föda. Det viktigaste är därför att hitta en balans mellan skog och vilt.

Har svarat på en enkät
De skogsägare och jägare som berörs av projektet har fått svara på en enkät, som ska användas som utgångspunkt i arbetet med att ta fram en arbetsmodell för samarbete mellan skogsägare och jägare.
– Mer än 80 % av de svarande har en positiv grundinställning till projektet, ingen är uttalat negativ. Det visar att det finns ett stort intresse av att hitta lösningar så att andelen tall kan öka och balansen mellan skog och vilt förbättras, säger Ove Arnesson, projektledare för Mera tall.

Över hälften positiva till samverkan
Mer än hälften av de som svarade på enkäten kan tänka sig att medverka vid olika former av inventeringar, som spillningsinventering eller betestrycksinventering. Enligt enkäten anser skogsägare att det finns för mycket rådjur och älg i förhållande till fodertillgången.
När projektet avslutats är tanken att de tillfrågade ska få svara på en ny enkät, för att se om attityderna förändrats under projektets gång.
– Det här är ett långsiktigt projekt och ett arbete som kräver tålamod. Attityder och beteenden förändras inte över en natt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman.
Projektet Mera tall är ett nationellt samverkansprojekt som leds av Skogsstyrelsen minst fram till utgången av år 2015. Samarbetspartners är Sydved, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Såg i Syd, Holmen och Södra.