Koppångens naturreservat består till största delen av myrar med holmar av gammal skog med granar och tallar i fjällnära skogar.
Foto: Ove Nyström Koppångens naturreservat består till största delen av myrar med holmar av gammal skog med granar och tallar i fjällnära skogar.

Jakten hotad i Dalarnas naturreservat

Det är fritt fram för länsstyrelsen att stoppa jakt i områden i Dalarna som förvandlats till naturreservat. Det framgår av en policy som länsstyrelsen i Dalarna beslutade den 20 maj.

Policyn är framtagen av en intern samarbetsgrupp inom länsstyrelsen.

– Länsstyrelsen kan när den vill besluta om jaktförbud i ett naturreservat, säger Gunnar Håkansson, vice ordförande i Jägarnas Riksförbund i Dalarna.

Den nya policyn innebär att länsstyrelsen kan köra över berörd lokalbefolkning och besluta om jaktförbud inom reservaten, anser Gunnar Håkansson.

Stig-Åke Svensson, miljödirektör vid länsstyrelsen i Dalarna, poängterar att det inte är säkert att maktredskapet används för att stoppa jakten.

”Jakten är betydelsefull”

– Länsstyrelsen ser jakten som en betydelsefull fritidssysselsättning för många människor ute i bygderna. Därför bör jakten inom ett område leva så långt det är möjligt om jakten inte kommer i konflikt med reservatets syfte, säger han.

Slättbergs viltvårdsområde är det område i Orsa-trakten som har störst markareal inom naturreservatet Koppången.

– Vid diskussionerna med länsstyrelsen om inköp av mark med de berörda viltvårdsområdena lovade två tjänstemän från länsstyrelsen att regler för jakten skulle gå ut på en remissrunda till berörda viltvårdsområden innan beslutet fattades, berättar Karl-Erik Eriksson, ordförande i Slättbergs viltvårdsområde.

Det blev ingen diskussion

Nu har länsstyrelsen tagit beslutet om jaktföreskrifter utan att diskutera frågan med berörda viltvårdsområden.

– Det finns många punkter i den nya jaktpolicyn som borde ha diskuteras innan beslutet fattades, säger Karl-Erik Eriksson.

Inom Koppångens naturreservat är fågeljakt förbjudet på en tredjedel av ytan. Inventering av skogsfågel skall göras varje år i hela reservatet, plus hela Orsa jaktkrets. Även avskjutningssiffror från hela kretsen skall lämnas till länsstyrelsen, ett uppdrag som Orsa jaktkrets skall ansvara för.

Om skogsfågelstammarna skulle gå ned för mycket ett år i området har länsstyrelsen rätt att avlysa jakten på skogsfågel inom reservatet.

Jägarnas Riksförbunds Gunnar Håkansson i Orsa har flera synpunkter på den nya policyn.

– Den verkar ha som syfte att i första hand gynna rovdjur, säger han.

”Jakten påverkar inte nämnvärt”

Dessutom stämmer inte länsstyrelsens påståenden om skogsbrukets påverkan på skogsfågel, anser Gunnar Håkansson.

– Tjädern är inte beroende av gammal skog för att spela, det har forskningsresultat från både Sverige och Finland visat. Jakten på skogsfågeln har inte någon nämnvärd påverkan på skogsfågelstammen. Även detta har viltforskningen visat. Att naturreservat skulle öka skogsfågelstammarna i någon större omfattning är därför mycket tveksamt, kommenterar han.

När det gäller en fristad för de stora rovdjuren som björn och varg har reservatsområden ingen eller ringa betydelse för de båda rovdjursstammarna, anser JRF:s vice ordförande i Dalarna.

Syftet med Koppången naturreservat är att det ska finnas en flora med starkt bevarandevärde.

– För att skydda växter och skog finns ingen anledning att ha jaktrestriktioner, fastslår Gunnar Håkansson.

Naturreservatet upp vid Koppången är ett stort område med myrmarker och skogsholmar. Genom sitt höjdläge, 600 meter över havet, är det gammal skog som i ringa omfattning påverkats av skogsbruket.

”Han har missuppfattat”

– Karl-Erik Eriksson har missuppfattat situationen. Bara för att vi fastlagt en policy som vi ska försöka tillämpa innebär det inte att vi tagit några andra beslut för Koppången, kommenterar miljödirektör Stig-Åke Svensson.

I varje enskilt reservatsbeslut kommer föreskrifter precis som tidigare att gå ut på remiss till bland annat jakträttsinnehavaren.

– Policyn är ett stöd för handläggaren för att vi ska kunna hålla en likartad och förklarbar linje i de nya reservat som bildas. Hela policyn har i ett tidigt skede varit på remiss till bland annat Jägareförbundet, tillägger Stig-Åke Svensson.