En informativ förbundsstämma med högt till tak, är förbundsordförande Solveig Larssons omdöme efter två dagar i Töreboda.
Foto: Dan Törnström En informativ förbundsstämma med högt till tak, är förbundsordförande Solveig Larssons omdöme efter två dagar i Töreboda.

JRF kräver besked om delegationer

Vid JRF-stämmans sista dag antogs två uttalanden som riktar sig till regeringen. Det ena är starkt kritiskt mot regeringens  älgförvaltningsförslag. Det andra kräver ett klargörande av viltförvaltningsdelegationernas mandat.

Förbundsstämman i Töreboda inleddes på lördagen med besök av riksdagsman Bengt-Anders Johansson, som gick igenom regeringens förslag till ny älgförvaltning och svarade på frågor. På söndagen antog förbundsstämman ett skarpt kritiskt uttalande om förslaget:
JRF anser att det även fortsättningsvis ska få fällas vuxna älgar på mindre marker – på de områden där älgarna i praktiken befinner sig. Förbundet anser också att viltvårdsområdena ska avskaffas och att all jakt ska ske med frivillig samverkan.

Olika mellan länen
Det andra yttrandet gäller viltförvaltningsdelegationerna och vilket mandat de har. Bakgrunden är att länsstyrelser i landet agerat olika och att JRF bedömer att syftet med delegationerna – att föra ut beslut närmare de berörda – undermineras på vissa håll, bland annat i Dalarna.
Därför vill förbundet att regeringen skyndsamt klargör delegationernas mandat och regelverk så att besluten verkligen kan tas i delegationerna. JRF vill också att båda jaktorganisationerna ska beredas plats i delegationerna.
Båda yttrandena kan läsas i sin helhet här: http://www.jagarnasriksforbund.se/aktuellt.php.

Temperaturen höjdes
Stämman i Töreboda blev på det hela taget en lugn tillställning, utan större överraskningar. Däremot saknades inte diskussionsämnen och det hettade till rejält när man behandlade frågan om att flytta JRF:s kansli i Södertälje till rovdjursområden.
Förslaget kom från Värmland, som i en motion menade att: ”Bristande förståelse och insikt beträffande de allvarliga skadeverkningar rovdjurspolitiken medför får på grund av lokaliseringen av förbundets säte inte ligga till hinder för dessa frågor”.
Förbundsstyrelsen hävdade att motionen innehöll helt ogrundad kritik mot förbundets tjänstemän och krävde en protokollförd ursäkt.

Ingen kritik
Värmlandsdistriktets ordförande, Kurt Borg, ansåg emellertid inte att motionen kunde uppfattas som kritik mot tjänstemännen, utan att det var frågan om att belysa ett viktigt problem i rovdjursfrågan och om att skapa större förståelse och insikt om problemen.
Beslutet blev en kompromiss, där ingen ursäkt protokollfördes, men motionen avslogs.
Under söndagen fick också stämmodeltagarna information och möjligheter att ställa frågor till rikspolisstyrelsens Lars Sävberger om de nya eftersöksreglerna och organisationen kring eftersök.

Högt till tak
Förbundsordföranden Solveig Larsson var mycket nöjd efter stämman:
– Det känns mycket bra att stämmans deltagare inte bara fick sitta och fatta beslut, utan att vi också kunde bjuda på värdefull information och kunskap, säger hon och syftar framför allt på riksdagsledamot Bengt Anders Johansson i älgjaktsfrågan, naturvårdsverkets Susanna Löfgren om vildsvinsförvaltningen och Lars Sävberger från rikspolisstyrelsen.
– Jag tycker att vi åter har visat hur högt till tak vi har inom förbundet. Konflikter och kritik, även internt, har fritt spelrum på våra stämmor. Det är viktigt att man får ventilera allt och möta varandra för att diskutera igenom frågor.