Förbundsstyrelsen ska ta fram ett skyttereglemente för det skytte som bedrivs i avdelningar och distrikt.
Foto: Jessica Sundqvist Förbundsstyrelsen ska ta fram ett skyttereglemente för det skytte som bedrivs i avdelningar och distrikt.

JRF:s förbundsårsstämma

JRF ska ta fram ett skyttereglemente

Förbundsårsstämman hade 15 motioner att ta ställning till och beslutade bland annat att JRF ska ta fram ett skyttereglemente samt verka för att brottsrubriceringen ”jaktsabotage” införs.

Sex av de femton motionerna, från avdelningar och distrikt, samt ett tilläggsyrkande fick bifall. Sex motioner ansågs besvarade av förbundsstyrelsen och tre motioner avslogs.
De sex motionerna som förbundsstämman biföll var:

Motion 1
Mats Kjellberg, JRF-Nykvarn/Södertälje i Stockholms län, yrkade att förbundsstyrelsen ska ta fram ett skyttereglemente för det skytte som bedrivs i avdelningar och distrikt.

Motion 2
JRF-Dalarna yrkade att förbundet ska driva frågan att viltundersökare ska ha rätt till ersättning från länsstyrelsen för drivmedel, material och tid. Viltundersökare i detta sammanhang avser ”person bemyndigad av länsstyrelsen att utfärda intyg om otjänlig älg”.

Motion 5
Avdelning Woxnadalen i Gävleborgs län yrkade att förbundet ska verka för att jakttiden på kråka lämnas oförändrad, alternativt förlängs till den 30 april även i södra Norrland så att den överensstämmer med övriga Norrland. Motionen skrevs innan de nya jakttiderna beslutades av regeringen i maj.

Motion 7
Åke Nilsson, avdelning Nola skogs JK i Västernorrlands län, yrkade att förbundet bör arbeta för införandet av en ny brottsrubricering, det vill säga ”jaktsabotage”.

Motion 8
Henrik Tågmark, avdelning Grava i Värmlands län, yrkade att förbundet ska kräva att staten tar sitt fulla ansvar för skadorna på jakthundar och andra tamdjur som rovdjuren förorsakar.

Motion 9
JRF-Halland yrkade att förbundet ska verka för att skapa bättre förutsättning för kommunikation och insyn mellan förbundet och Polismyndigheten, så att den initiala samverkan kan bibehållas under hela provledarperioden och då i synnerhet vid oegentligheter.

Motioner om stadgeändringar
Vad gäller de båda motionerna, motion 14 och 15, om stadgeändringar gjorde motionären, JRF-Norrbotten, ett tilläggsyrkande. Om inte motionerna fick bifall ville distriktet att stämman skulle besluta att förbundsstyrelsen senast på nästa förbundsårsstämma redovisar en översyn av respektive stadga för beslut.
Motionen där JRF-Norrbotten yrkade att en av de ordinarie revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd avslogs. Likaså tilläggsyrkandet, men först efter lottning då antalet röster för och emot var lika många.
Motionen om att både förbundsstyrelsen och årsstämman ska kunna återta uteslutna medlemmar avslogs också, men i det fallet fick tilläggsyrkandet bifall av stämman.