Sveriges Domstolar Kammarrätten anser att det är troligt att jaktledarens vapentillstånd kommer att återkallas, därför menar rätten att Polismyndigheten gjorde rätt som initialt omhändertog hans vapen.

Körde med promille till jakten – vapen omhändertogs

Polisen gjorde rätt som omhändertog en jaktledares vapen efter det att han kört bil till älgjakten med 0,27 promille. Det fastslår kammarrätten i Sundvall i en färsk dom.

Det var i september förra året som mannen som är i 70-årsåldern stoppades i en av polisens nykterhetskontroller. Enligt polisrapporten berättade mannen, som var jaktklädd och hade en studsare i bilen, att han var på väg till en uppsamlingsplats där han som jaktledare skulle inleda årets älgjakt.

0,27 promille i blodet

Men ett utandningsprov visade att mannen hade minst 0,2 promille alkohol i blodet, senare fastslogs 0,27 promille. Med anledning av det inträffade ansåg poliserna på plats att jaktledaren inte var lämplig att inneha skjutvapen och studsaren omhändertogs intermistiskt, det vill säga tills vidare. Dessutom omhändertogs senare ytterligare ett kombinationsvapen, ett salongsgevär, ett grövre kulgevär, två hagelgevär och tre pistoler.

Polismyndigheten motiverade beslutet med att mannen kört bil berusad och att det faktum att han var på väg till en älgjakt var försvårande.

Men jaktledaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Luleå och yrkade att omhändertagandet av vapnen skulle upphävas. Bland annat anförde han att den promillehalt han haft i blodet var låg, mycket lägre än den nivå som resulterar i ett återkallat vapentillstånd.

Risk för missbruk

Förvaltningsrätten gick på Polismyndighetens linje och konstaterade att vapen kan omhändertas om det finns risk för att vapnen ska missbrukas, eller om det finns skäl att tro att vapentillståndet kommer att återkallas.

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter ska grovt rattfylleri eller återkommande domar för rattfylleri kunna resultera i återkallelse.

Sedan konstaterar förvaltningsrätten att omhändertagande av vapen är en tillfällig åtgärd som inte kan motiveras bara av en misstanke om rattfylleri. Men jaktledaren var på väg att leda en älgjakt, därför ansåg rätten att det fanns skäl för Polismyndigheten att omhänderta hans vapen då det fanns risk för missbruk av vapnen och skäl att tro att tillstånden senare skulle komma att återkallas.

Kläder och resmål

Mannen överklagade till kammarrätten i Sundsvall och påpekade att bara rattfylleriet inte räcker för att göra det sannolikt att vapentillstånden senare ska återkallas och det därmed inte är korrekt att omedelbart omhänderta vapnen. Enligt mannen måste beslutet då ha grundats på hans jaktkläder och resmål, vilket han inte anser vara lagenligt.

Kammarrätten började med att konstatera att det inte fanns något som tydde på att vapnen skulle missbrukas. Då återstår att avgöra om vapnen bör omhändertas med anledning av att det finns en stor risk för att tillstånden senare återkallas – och det gör det enligt domstolen som avslår överklagan med anledning av att ett återkallande är sannolikt.