Regeringens förslag till en ny vapenlag kan strida mot den grundläggande rättsprincipen att lagar ska gå att förstå, kritiserar Lagrådet. En vapenhandlare varnar i sin tur för att även de som har vanliga repeterstudsare kan åtalas för illegala magasin.
Foto: Shutterstock.com Regeringens förslag till en ny vapenlag kan strida mot den grundläggande rättsprincipen att lagar ska gå att förstå, kritiserar Lagrådet. En vapenhandlare varnar i sin tur för att även de som har vanliga repeterstudsare kan åtalas för illegala magasin.

Lagrådet risar ny vapenlag

Vapenhandlare varnar för att fler drabbas

Förslaget till ny vapenlag är bitvis så knöligt utformat att det kan strida mot legalitetsprincipen, som säger att lagar ska vara tydligt utformade och inte ge utrymme för oklarhet. Den smockan mot regeringen kommer från Lagrådet. Carl Johan Fransson på Vildsvinsbutiken pekar i sin tur på en tankevurpa när det gäller att göra för stora magasin illegala. Även de som har vanliga repeterstudsare kan åtalas för att ha olagliga magasin.

Vid gårdagens sammanträde i Lagrådet kom flera anmärkningar om lagrådsremissen för ändringar i vapenlagen, när Sverige ska anpassa lagstiftningen till EU:s vapendirektiv.
När det gäller att tidsbegränsa licenser för en del vapen hänvisar förslaget för en ny paragraf till vissa punkter i en omfattande bilaga i EU-direktivet som dessutom förändrats efter flera ändringsdirektiv.

”Omöjligt att förstå på egen hand”
”För den enskilde blir det i stort sett omöjligt att på egen hand hitta direktiven och förstå dem”, kritiserar Lagrådet.
Förslaget är så komplicerat skrivet att det kan strida mot legalitetsprincipen, anser Lagrådet.
”Mot bakgrund av den för den enskilde särskilda betydelse förevarande reglering har anser Lagrådet att tillämpningen försvåras väsentligt med den föreslagna lagstiftningstekniken. Det kan dessutom ifrågasättas om lagtexten är förenlig med de krav på tydlighet som följer av legalitetsprincipen”, skriver rådet.
Protokollet finns här:

”Kan få annan betydelse än vad som avses”
Lagrådet har också en rad anmärkningar på enskilda delar, främst på den föreslagna regleringen av magasin och av vapenmäklare.
De tre juristerna i Lagrådet pekar exempelvis på att regeringens förslag om vapenmäklare är för ordagrant hämtad från EU-direktivet.
”Det finns en risk att regleringen får en annan betydelse än vad som avses i direktivet.”
Den som till äventyrs ses som ”vapenmäklare” när det gäller vapen och ammunition kan tvingas upphöra med verksamheten när lagen träder ikraft, söka tillstånd och sedan om tillstånd beviljas återuppta verksamheten igen.
”Enligt Lagrådets mening är en sådan ordning inte förenlig med de hänsyn till befogade förväntningar och gjorda investeringar som ska tas vid lagstiftning.”

Går längre än vad EU kräver
Däremot kommenterar inte Lagrådet politiska frågor – exempelvis regeringens påståenden att det förslag de lagt krävs av EU, trots att så inte är fallet, eller om förslagen är ändamålsenliga.
EU kräver till exempel inte femårslicenser och flytt av några halvautomatiska vapen till kategori A för förbjudna helautomatiska vapen.
Det finns heller inget EU-krav på tillståndsplikt för magasin som innehåller mer än tio patroner för halvautomatiska studsare och mer än 20 patroner för pistoler.

Varnar för att även repeterstudsare berörs
Vildsvinsbutikens Carl Johan Fransson i skånska Åsljunga pekar dessutom på att även vapenägare som har vanliga repeterstudsare drabbas om lagregeln om magasin för halvautomater införs.
– När vi bygger om gamla Husqvarnor för lösa magasin används magasin som även passar i halvautomater. Detta gäller även alla våra Mossberg cylinderepeters eftersom alla har AR-magasin för halvautomater, kommenterar han.
– Vem skall man kontakta för att uppmärksamma denna tankevurpa? undrar Carl Johan Fransson.