Foto: Christer Lindberg I Jämtland finns samtliga stora svenska rovdjur, stammar som måste samsas med tamboskap och ren.

Länsstyrelsen i Jämtland vill slopa miniminivå för varg

Länsstyrelsen i Jämtland vill slopa miniminivån om en vargföryngring i länet. Det framgår av den nya förvaltningsplanen för stora rovdjur som ska gälla till och med 2027.

Det är länsstyrelsen i Jämtlands län som presenterar sin förvaltningsplan för de stora rovdjuren i länet. Den ska gälla mellan 2023 och 2027 och tar upp förvaltningen av björn, varg, järv, lo och kungsörn – rovdjur som alla lever i länet som också präglas av tamdjurshållning och rennäring.

Planens syfte

Inledningsvis beskrivs rovdjursförvaltningens syfte:

”Det övergripande målet för svensk rovdjursförvaltning är att de stora rovdjuren ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.”

Vad gäller vargen konstaterar man att det finns varg i länet, mest i form av strövargar och tillfälligt revirmarkerande par. Men i sydöstra Härjedalen finns sedan länge ett revir som delas med Gävleborg och Västernorrland.

Ett problem

I sammanhanget har länsstyrelsen identifierat ett problem, nämligen att Naturvårdsverket har beslutat om en miniminivå om minst en vargföryngring i länet.

I förvaltningsplanen kommenterar länsstyrelsen detta med att man ska ”verka för att länets miniminivå för varg tas bort på grund av den ökade risk för skador en fast vargetablering, samt den påverkan som miniminivån har på möjligheten att bifalla skyddsjakt, innebär för rennäringen”.

Därutöver ska länsstyrelsen arbeta för att enstaka vargar ska accepteras så länge de inte orsakar rennäring stor skada.

Flytta vargar

Genetiskt viktiga vargar vill man flytta från länet, i närheten av renskötselområdet är risken stor för att de annars avlivas under skyddsjakt.

Vad gäller järv och lodjur tycker länsstyrelsen att det ska finnas ett bestånd över hela länet med 29 respektive 16 föryngringar.

För björnen är förvaltningsmålet 650 individer, med en miniminivå på 370 djur.

Här kan du läsa hela förvaltningsplanen.