I en kravlista med tio punkter till regeringen kräver LRF bland annat att det ska kunna bli tvångsjakt på vildsvin. Kultingförande suggor ska få skjutas och både drönare och fordon bör få användas vid jakt på vildsvin.
I en kravlista med tio punkter till regeringen kräver LRF bland annat att det ska kunna bli tvångsjakt på vildsvin. Kultingförande suggor ska få skjutas och både drönare och fordon bör få användas vid jakt på vildsvin.

LRF kräver tvångsjakt på vildsvin

Bönderna i LRF tycker inte att Naturvårdsverkets nya nationella förvaltningsplan för vildsvin räcker för att stoppa miljardkostnaderna för skadedrabbade jordbruk. I ett brev till regeringen kräver LRF bland annat att det ska vara tillåtet att skjuta kultingförande suggor och att länsstyrelser vid behov ska besluta om tvångsjakt på vildsvin.

Paragraf sju i jaktlagen

”Om det på grund av ett viltbestånds storlek finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt, får den myndighet som regeringen bestämmer besluta om jakt för att förebygga eller minska dessa risker. I myndighetens beslut skall bestämmas hur jakten skall bedrivas och om den skall ske genom jakträttshavarens försorg, om han har åtagit sig det, eller genom särskilt utsedda jägare. I beslutet skall också bestämmas hur det skall förfaras med djur som dödas eller fångas vid jakten.”

När det gäller tvångsmedel hänvisar LRF till paragraf sju i jaktlagen, som innebär att myndigheter kan besluta om jakt för att stoppa allvarliga skador i av vilt. Enligt LRF är det länsstyrelserna som ska gripa in.
”Denna paragraf bör tillämpas om markägare och jägare inte förmår eller inte vill begränsa skadegörande vilt i de värst skadedrabbade delarna av länen”, skriver LRF till regeringen.

Slopad fredning av kultingförande suggor
LRF vill även slopa den nuvarande skrivningen om generell fredning av suggor ”som åtföljs av smågrisar”.
Dessutom vill LRF att skyddsjakt ska tillåtas inom hela den fastighet som skadas av vildsvin, inte bara exakt på den del av fastigheten som skadas.
I övrigt står detta på LRF:s kravlista till regeringen:

Stopp för utfodring av klövvilt
• Effektiv reglering av utfodring av klövvilt.
”Det är orimligt att det fortfarande är tillåtet att gynna vildsvin genom utfodring, samtidigt som statens expertmyndighet säger att skador som orsakas av samma viltart ska halveras inom fem år”, argumenterar LRF.

Jakt med drönare och fordon
• Tillåt drönare för vildsvinsjakt.
LRF vill att ”drönare med kamera får användas för att hitta vildsvin vid jakt i högväxt gröda eller annan tät vegetation, till exempel vass”.
• Tillåt jakt med fordon.
”Regeringen bör överväga om jaktförordningen ska ändras så att fordon generellt får användas vid jakt på vildsvin”, skriver LRF.

Fällor för vuxna vildsvin
• Fällfångst även av vuxna vildsvin.
”Naturvårdsverket måste snarast ändra föreskrifterna om fångst, så att även vuxna vildsvin får fångas”, kräver LRF.
• Försäljning av vildsvinskött.
”Livsmedelsverket måste snarast besluta om de regeländringar som ger jägare möjlighet att sälja vildsvinskött direkt till konsument”, skriver LRF.

Subventioner för test
• Bidrag för trikin- och cesiumtest.
”Regeringen måste snarast införa subventioner av trikintest och cesiumtest av vildsvinskött, manar LRF.
• Ta beslut om premie.
”Regeringen måste snarast besluta om den premie för vildsvin som lämnas in till vilthanteringsanläggningar, i enlighet med förslag från Livsmedelsverket.”

Ny jaktlag med fokus på viltskador
• Tillsätt ny jaktlagsutredning.
”Regeringen måste under 2020 tillsätta en ny jaktlagsutredning. Så att den förra, nedlagda jaktlagsutredningens arbete kan avslutas. Den nu gällande jaktlagen beslutades 1987, när nuvarande förhållanden i viltstammar och mängden viltskador inte kunde förutses. Den nu gällande jaktlagen kan närmast betraktas som obsolet 2020”, konstaterar LRF.