Det råder brist på betesdjur i det svenska jordbrukslandskapet.
Foto: smereka / Shutterstock.com Det råder brist på betesdjur i det svenska jordbrukslandskapet.

Mulbrist hotar i hagarna

I stora delar av Sverige råder det brist på betesdjur, framför allt i de sydöstra delarna av landet. För att inte landskapet ska växa igen försöker nu Jordbruksverket att hitta lösningar på problemet.

Verket föreslår att de djur som finns ska användas på ett mer effektivt sätt, bland annat genom att låta dem beta på marker vartannat år för att kunna täcka större ytor. De menar också att marker kan betas vissa år och brännas andra år.
Ett annat alternativ är att gå över till ranchdrift, det vill säga låta djuren gå över större inhägnade arealer i stället för i mindre hagar. Det är enligt Jordbruksverket även ett sätt att närma sig gamla tiders beten på utmarker.

”Fler djurarter bör kombineras”
De djur som räknas in i Jordbruksverkets beräkningar är främst kor, får och hästar. De anser att dessa djur bör kombineras bättre på betesmarker än vad man gör i dag. De är inte främmande för att föra in andra betande djur som hjort, getter och ren för att fylla regeringens miljömål ”Ett rikt odlingslandskap”.