Blyhagel för all fågeljakt bör vara helt förbjudet från 1 januari 2008. Det anser Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen i en utredning som lämnas över till regeringen.
Blyhagel för all fågeljakt bör vara helt förbjudet från 1 januari 2008. Det anser Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen i en utredning som lämnas över till regeringen.

Myndigheter vill förbjuda fågeljakt med blyhagel

Blyhagel för all fågeljakt bör vara helt förbjudet från 1 januari 2008, enligt en utredning som nu lämnas över till regeringen.
När bättre alternativhagel finns bör all jakt med blyhagel förbjudas, anser utredarna. Som Jakt & Jägare tidigare rapporterat vill Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen dock godkänna jakt med blykulor.

I den preliminära slutrapporten fanns två alternativ för jakt med blyhagel, antingen bara tillåtet vid jakt på däggdjur eller också ett totalförbud.

När slutversionen nu presenteras till regeringen står detta fast.

De två myndigheterna vill förbjuda all fågeljakt med blyhagel.

Senare bör möjligheterna till ett totalförbud för all blyhageljakt utvärderas, föreslår Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Men de två jägarorganisationerna är endast beredda att godta ett förbud för jakt med blyhagel i våtmarker.

Utredarna vid de två myndigheterna har inte lyssnat på invändningarna och föreslår en tvåstegsraket för att på sikt få bort blyhagel vid all jakt.

– Den största mängden blyhagel används vid fågeljakt. Tar vi bort den försvinner 80 procent av blyhagelanvändningen. Det är en bra början, säger Johan Bodegård på Naturvårdsverket.

Blyhagel för all fågeljakt bör därför vara helt förbjudet från 1 januari 2008, anser myndigheterna.

En utvärdering bör göras innan det andra steget tas och blyhagel fasas ut även för däggdjursjakt.

Bättre alternativhagel

– Det behöver utvecklas bättre alternativa hagel av stål, vismut, volfram och olika legeringar. Den djuretiska aspekten av alternativhagel utvärderas måste också analyseras närmare. Först om de jaktliga kraven på alternativen kan tillgodoses och behovet av avveckling av all blyhagel kvarstår bör ett totalförbud införas, meddelar utredarna.

Om de två myndigheterna får bestämma blir det ett svårt dråpslag mot hela den svenska skytterörelsen, som Jakt & Jägare tidigare skrivit om.

Vid allt skytte med blykulor måste miljökulfång, eller likvärdiga uppsamlingsmöjligheter, användas.

Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet varnar för att kravet på miljökulfång vid skjutbanor blir för dyrt för skytteföreningarna. Om många skjutbanor försvinner minskar möjligheterna att öva jaktskytte, vilket ger ökade risker för skadskjutet vilt.

Totalt skulle det kosta skytterörelsen i Sverige minst 1,2 miljarder för att kunna ta hand om avlossade blykulor.

Ett totalförbud mot skytte med blykulor ska införas år 2008 om inte resterna av blykulorna i skjutvallarna kan tas om hand på ett godtagbart sätt.

Föreslår övergångsregler

– Vi vill på sikt få bort den här användningen av bly, men förstår att jägare och sportskyttar har problem att finna alternativ. För en del verksamheter blir det svårt eller orimligt dyrt att ordna miljöskyddsåtgärder till 2008. Därför föreslår vi övergångsregler, säger Johan Bodegård.

Övergångsreglerna innebär att kommunerna kan ge tidsbegränsade dispenser att ha kvar skyttet med blykulor om skjutbanan visar upp en plan för att ta hand om blyet.

Jägarnas Riksförbund anser i sitt yttrande över utredningen att det fortfarande saknas bra och underbyggda svar varför bly i fast form är så skadligt för miljön att blyförbudet i vissa delar måste kvarstå.

Riksdagen har tidigare beslutat om att från 2008 ha ett totalförbud mot all blyammunition. Efter starka protester från jägare och skyttar tillsattes en konsekvensutredning av förbudet, som nu alltså överlämnas till regeringen.

Nu ligger frågan för avgörande hos politikerna. Främst borgerliga politiker har tidigare uttalat att de inte vill ha ett förbud mot blyammunition så länge det saknas godtagbara alternativ.