FOTO: EDUARD KYSLYNSKYY/SHUTTERSTOCK Den smittade zonen i Fagersta genomsöks fortfarande och fler fall påträffas – helt enligt det förväntade, konstaterar SVA.

Nya fall av svinpest – förväntat enligt SVA

53 fal av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige har hittills konstaterats. Samtliga smittade djur har påträffats i kärnområdet där man varit förberedd på att hitta nya fall.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som går ut med information om hur situationen utvecklas angående afrikansk svinpest.

Perifera delar

Vilka dagar som prover analyseras och resultaten offentliggörs beror på vilka fynd som görs och när provtagningarna utförs.

Efter de inledande sökinsatserna i kärnområdet övergick de anlitade jägarna till att söka av mera perifera delar av den smittades zonen. Men nu har man åter igen börjat söka efter sjuka och döda djur i kärnområdet – delvis på platser där smitta redan har konstaterats.

I samband med dessa sökinsatser har jägarna hittat rester av kadaver. I dessa fall har det handlat om delar från skelett som legat ute länge. De återfanns på samma plats.

”Positiva fall”

Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, ser positivt på fynden.

– Att vi hittar fler positiva fall i kärnområdet är helt enligt förväntan, säger han och fortsätter:

– Att samtliga positiva fynd gjorts i ett område där vi redan visste att smittan fanns och att det i samtliga fall rör sig om något äldre kadaverrester antyder att det inte förekommit omfattande aktiv smittspridning under de senaste veckorna vilket är positivt.