Lotätheten påverkas av rådjursstammen och i Mellansverige har inte lojakten haft någon betydelse för lotätheten, bedömer forskare vid SLU.
Lotätheten påverkas av rådjursstammen och i Mellansverige har inte lojakten haft någon betydelse för lotätheten, bedömer forskare vid SLU.

Rådjuren styr lotätheten

Lodjurstätheten har gått som en våg sydost genom landet och hänger ihop med rådjursstammarnas minskning, medan jakten inte haft någon betydelse. Den slutsatsen drar rovdjursforskarna Olof Liberg och Henrik Andrén vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Frågan är nu om lo- och rådjurstätheterna stabiliseras på den låga nivån, eller om de kommer att fluktuera.

Rovdjursforskarna Olof Liberg och Henrik Andrén har undersökt sambandet mellan rådjursstammarna och lodjurens utbredning söder om renbetesområdet. Som underlag har man använt lodjursinventeringarna och avskjutningsstatistiken för rådjur.
Forskarna har funnit ett tydligt samband mellan nedgången av rådjursstammarna och lodjurstätheten – utom i de södra delarna av landet. Genom att jämföra de årliga loinventeringarna och rådjursavskjutningen ser man ett mönster – en våg av ökad lodjurstäthet som gått från nordväst och sydost över landet.

Lodjursvåg svepte över landet
Över i stort sett hela landet kulminerade rådjursstammen i början av 1990-talet. Den följande tioårsperioden minskade rådjursstammen snabbt till en bråkdel av den ursprungliga.
Lodjurstammen, däremot, började växa till i ett bälte över norra Svealand och södra Norrland och kulminerade omkring 1998. Därefter gick även lodjurstammen brant utför. ”Lodjursvågen” svepte sydost genom landet. Omkring 2004 befann den sig i höjd med Uppland, Västmanland, södra Örebro och norra Dalsland.

Planar ut på låg nivå
I de områden som ”lodjursvågen” passerat ser man i dag tecken på att kurvorna för både lodjur och rådjur planar ut.
– Frågan är nu om lo- och rådjursstammarna ska stabilisera sig på de låga nivåerna, eller om de ska börja fluktuera. Jag skulle tro att vi behöver 10-15 år till på oss för att kunna dra några säkra slutsatser, säger Olof Liberg, som konstaterar scenariot är rätt typiskt för en art som varit utrotad och som sedan invaderar gynnsamma områden.

Låser stammen
Det är till exempel känt, bland annat från nordamerikanska undersökningar, att kombinationen varg, björn och älg kan innebära att rovdjuren låser stammarna på en låg nivå. Det återstår att se om det sker med lodjur/rådjur.
– Ett motsatt exempel är förhållandet mellan hare och lodjur i Nordamerika. Om bytetsdjuren har mycket högre reproduktionstakt än rovdjuren kan stammarna fluktuera kraftigt. Rovdjuren hänger helt enkelt inte med i svängningarna. Lodjur och rådjur har emellertid ganska likartad reproduktionstakt, säger Liberg.

Jakten betydelselös
Forskarna bedömer att lodjursjakten inte haft någon betydelse för lodjurstätheterna i Mellansverige. I tidigare undersökningar har de visat att lodjurens tillväxttakt i Mellansverige beror på rådjursstammarna.
Däremot skulle lojakten kunna få betydelse om man drastiskt minskar antalet lodjur och låter rådjursstammarna växa till, för att därefter sakta släppa upp antalet lodjur igen. På det viset skulle det eventuellt vara möjligt att ha fler av båda arterna.
– Jag har föreslagit sådana experiment några tillfällen. Men det har inte varit politiskt gångbart att drastiskt minska lodjursstammen i ett område där lodjuren redan minskat till följd av matbrist, säger Olof Liberg.

Lodjur betyder mindre i söder
I södra Sverige finns däremot inte samma tydliga samband mellan lodjuren och rådjuren. Även i söder har rådjursstammarna gått ned, men där har lodjuren just börjar sitt intåg. Förutsättningarna för rådjurstammarna skiljer kraftigt i norr och söder. I södra Sverige är rådjursstammen i dag jämförbar med den i Värmland, Dalarna och Hälsingland för 20 år sedan, trots den branta nedgången i båda områdena.
– Det är sannolikt andra faktorer än lo som påverkat rådjuren i söder. Framför allt räven, men också förändrade jaktvanor och födobrist. Rävens återkomst har betydelse överallt, men ju längre norrut desto större blir lodjurens effekt medan rävens avtar, säger Liberg.