”Räkna rovdjur med åtelkamera”

Naturvårdsverket har skickat en remiss rörande inventeringsverksamhet för lo och järv. Jägarnas Riksförbund (JRF) svarar med att bland annat peka på att regelverken måste förenklas och att  rovdjur även även ska kunna räknas med hjälp av bilder från åtelkameror.

”Jägarnas Riksförbund som under en lång tid framfört behovet av förbättrade inventeringsmetoder och ökad tilltro kring rovdjursinventeringar, ser positivit på en skandinavisk samordning. Men vi saknar Finland och deras erfarenheter med bland annat triangelinventeringar som torde kunna tillföra mycket positivt i sammanhanget”, skriver JRF i remissvaret.

Reglerna måste bli enklare
JRF anser att det behövs förenklade regelverk kring samtliga rovdjursinventeringar. Det bör även sättas en större tilltro till de observationer som rapporteras in av allmänheten. Dessutom bör Sverige göra som Norge och tillåta åtelkameror och använda de bildbevis de skapar för att räkna rovdjur.
”Allmänhetens inrapporterade spår- och synobservationer borde kunna hanteras som nuvarande älgobs och därmed ge en tendensbeskrivning av rovdjursläget”, skriver JRF.

Inte lämpligt med ökade kostnader
JRF anser att det inte är lämpligt att öka administrationen och kostnader genom ökade krav på kvalitetssäkring och dokumentering. Förbundet efterlyser i stället kostnadseffektiva metoder som inte ställer för orealistiska krav. Inventeringarna får inte heller vara en nischad verksamhet för tjänstemän och forskare, utan måste vara fast förankrad inom de regionala intressegrupperna, menar förbundet.
”JRF ser, trots kostnaderna, en fördel i utökade DNA-analyser när det gäller björn, varg och järv. Framför allt genom att öppna redovisningar skapar ett ökat förtroende för resultaten. Kostnader som dock kan balanseras mot övriga kostnader när det gäller arter som ökat och i det närmaste nått bevarandestatus”, skriver förbundet.