Rovdjursärenden ska avgöras snabbt

Regeringen lyssnar inte på Lagrådets avrådan

Regeringen lyssnar inte på Lagrådets avrådan utan genomför nu planerna på att överklagandeärenden kring de stora rovdjuren ska handläggas skyndsamt.

Regeringen vill komma till rätta med att både licensjakter och skyddsjakter på framförallt varg överklagats och att domstolarna tagit så lång tid på sig för hanteringen, att jakterna i vissa fall omöjliggjorts.
Därför har förvaltningsrätten i Luleå utsetts till den enda domstol som ska hantera överklaganden av rovdjursjakt. I uppdraget ingår också att processen ska snabbas på.

Avstyrkte
Lagrådet avstyrkte i sitt remissyttrande planerna på en snabbare hantering:
”Emellertid kan det ifrågasättas om den föreslagna regleringen är ändamålsenlig. Vid skyddsjakt lär brådskan regelmässigt vara så stor att redan ett överklagande av det grundläggande beslutet medför en ohanterlig tidsutdräkt. En förtursbehandling efter överklagandet hjälper då inte. Och vid licensjakt förefaller problemet snarare vara att utredningen inför ett beslut inte planeras så att det finns ett beslutsunderlag i tillräckligt god tid”, skrev lagrådet.

Ska gälla från 1 december
Lagrådet är endast rådgivande och nu går landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och regeringen vidare med planerna. Nästa vecka lägger regeringen proposition till Riksdagen och där är riktlinjen att överklaganden om jakt på varg, björn, lo, järv och kungsörn ska handläggas skyndsamt.
Ändringen föreslås träda i kraft 1 december 2016.