Den regionala förvaltningsplanen för skarv ska komplettera Naturvårdsverket nationella förvaltningsplan.
Foto: Mostphotos Den regionala förvaltningsplanen för skarv ska komplettera Naturvårdsverket nationella förvaltningsplan.

Så ska skarven förvaltas i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om en förvaltningsplan för skarv. Målsättningen är bland annat att skarvkolonierna ska finnas på de platser där de orsakar minst skada samt att kunskapen och dialogen i skarvfrågan ska öka.

Mål för skarvförvaltningen i Stockholms län

• Allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och skogsproduktion orsakade av skarv i Stockholms län ska minska.
• Skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är rödlistade eller extra betydelsefulla för ekosystemet.
• Nyetablering av skarvkolonier ska i möjligaste mån förhindras inom och i närheten av fredningsområden för fisk samt i närheten av bostadshus.
• Skarvkolonier ska finnas på de platser där de orsakar minst skada och olägenhet.
• Kunskapen och dialogen kring skarvfrågan i regionalt, nationellt och internationellt perspektiv ska öka.

Den regionala förvaltningsplanen ska komplettera Naturvårdsverket nationella förvaltningsplan med regionalt anpassad vägledning och med hänsyn till de samhällsintressen som berörs av förekomsten av skarv i Stockholms skärgård, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Möten med berörda
Förra året bjöd länsstyrelsen in berörda aktörer att delta i processen med att ta fram den regionala planen. Intresset var stort och vid fyra tillfällen träffades ett 30-tal deltagare.
– Vi är tacksamma för det engagemang som varit i processen och all den input vi fått med oss under de dagarna vi träffats samt i den efterföljande remissrundan. Vi är nu i hamn med arbetet, säger länsstyrelsens projektledare Malin Langenfors.

Stöd och vägledning
Syftet med planen är att ge länsstyrelsen stöd i förvaltningen av skarv, men den ska även vara en vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarven.
– Nu vidtar ett arbete med en adaptiv förvaltning för att nå våra målsättningar. Vi hoppas att engagemanget är fortsatt stort i frågan, för det behövs att alla parter är med och bidrar för att vi ska nå målen, säger Malin Langenfors.