När det gäller skjutbanor vill både skytte- och jägarorganisationerna att det inte ska bli krav på att samla upp blyet bakom målen. Först om blyet visas vara ett hot för omgivningarna ska åtgärder vidtas.
När det gäller skjutbanor vill både skytte- och jägarorganisationerna att det inte ska bli krav på att samla upp blyet bakom målen. Först om blyet visas vara ett hot för omgivningarna ska åtgärder vidtas.

Så vill JRF utforma blyförbudet

I svaret till miljödepartementet vill JRF, Jägarnas Riksförbund, ha flera ändringar i förslaget hur förbudet mot blyammunition ska utformas.
– Över våtmarker är det endast blyhagel som ska förbjudas – inte bly med kulvapen, framhåller Arne Karlsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

Följande skrivelse föreslås:

”Hagelammunition som innehåller bly får inte användas vid jakt över våtmark, grunda delar av öppet vatten och där riskera orsaka skada på fågellivet.”

En annan viktig punkt är att det blir ett stående undantag att skjuta med bly på jaktstigar och provskjuta vapen med blyammunition. Tidsbegränsade dispenser är ingen bra lösning för jaktstigsskyttet, som är viktigt för att få färre skadskjutningar under jakt.

När det gäller skjutbanor vill båda jägarorganisationerna att det inte ska bli krav på att samla upp blyet bakom målen. Först om problem för hälsa eller miljö kan påvisas ska de ansvariga för en skjutbana tvingas agera.

Jägarnas Riksförbund vill ha följande ordalydelse i författningen:

”Den som bedriver verksamhet i form av skjutbana eller skjutfält skall vidta sådana åtgärder så att ammunition innehållande bly hanteras på ett sätt som är godtagbart från hälsa och miljösynpunkt.”

Skytteorganisationerna vill ha samma formulering, men inte för skjutfält. Detta för att rädda fältskyttet från orimliga miljökrav.

Skjutningar på skjutfält resulterar inte i samma koncentrationer av blyammunition på samma sätt som vid en skjutbana, konstaterar skytteorganisationerna i sin skrivelse till miljödepartementet.

Här är skrivelsen från JRF till departementet i sin helhet

2007-06-20. Dnr.023-07.

Regeringskansliet, Miljödepartementet

Att. Johan Gråberg

Remiss 2007-06-12 angående förslag till förordningsändring rörande bly i ammunition

Jägarnas Riksförbund har givits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss angående bly i ammunition.

I remisshandlingen uttrycks en vilja från regeringen att i samband med ändringen av den aktuella förordningen träffa en överenskommelse med jägarnas- och skyttarnas organisationer om att genom frivilliga åtaganden och informationsarbete ytterligare minska användningen av bly i ammunition, sprida kännedom om miljö- och hälsorisker, utveckla alternativ ammunition samt vidtaga miljöåtgärder vid skjutbanor. Jägarnas Riksförbund har en positiv grundinställning till denna ambition.

Jägarnas Riksförbund är därför berett att deltaga i en diskussion med regeringen om i vilken form och på vilket sätt detta arbete ska kunna fortsätta.

Nedan följer de konkreta synpunkter som förbundet har på förslaget till förordningstext. Med hänsyn till den korta remisstiden får förbundet vad gäller argumentationen även åberopa det som framförts i remissvaret 2007-03-12 tillsammans med SJF och LRF över Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens utredningsrapport i ärendet.

14 a §

Jägarnas Riksförbund anser att definitionen av begreppet ammunition bör vara identisk med den som följer av vapenlagstiftningen. Således föreslås följande.

ammunition: patroner laddade med hagel eller patroner laddade med kula.

våtmark: våra synpunkter kommer under 14 c §

14 c §

Förslaget innebär att nuvarande förbud mot jakt i våtmarker utökas till att även gälla blyad kulammunition. förbundet anser inte att det är belagt att den begränsade användningen av kulammunition har någon negativ inverkan på miljön vare sig jakten sker i våtmarker eller på fastmark. Med gällande våtmarksdefinition innebär det dessutom att jakten på exempelvis björn, älg och annat klövvilt i blötmyrar, mossar och kärr avsevärt försvåras då det i hög grad saknas alternativ ammunition i dessa sammanhang. Jägarnas Riksförbunds bestämda uppfattning är att 14 c endast ska reglera användningen av blyhagelammunition.

Vidare innehåller 14 c enligt Jägarnas Riksförbunds mening en inkonsekvent skrivning när man – vad gäller blyförbudet – först specifikt pekar ut grunda delar av öppet vatten och därefter i samma mening anger inte närmare land än 25 meter. Hela resonemanget om förbud mot blyhagel i våtmarker el.dyl. utgår från det faktum att sjöfåglar i vissa sammanhang har en benägenhet att plocka i sig blyhagel. Då är det givetvis i första hand grunda vattenområden som bör skyddas mot blyhagelanvändning – oavsett på vilket avstånd de ligger från land. Med samma argument finns det å andra sidan inte miljöskäl – vilket styrks i utredningen – att ha ett blyhagelförbud på djupt vatten närmare land än 25 m. Exempelvis en kobbe ute i skärgården där det två meter ut direkt blir djupt vatten.

Ett annat exempel där miljöskälen för ett blyhagelförbud är synnerligen ringa om ens några, är när man vintertid exempelvis skjuter en hare, skogsfågel eller rådjur på en blötmyr, mosse eller liknande förbundet anser att blyhagelförbudet i dessa sammanhang måste begränsas till att gälla när det finns risk för skada på fågellivet.

Föreslagen lydelse av 14 c innebär vidare att det kan uppstå tvivelsmål om förbudet avser var jägaren står vid jakten, var bytet befinner sig eller åt vilket håll bössan riktas vid skottillfället. Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår Jägarnas Riksförbund att 14 c punkt 1. och 2. ersätts med följande lydelse.

Hagelammunition som innehåller bly får inte användas vid jakt över våtmark, grunda delar av öppet vatten och där riskera orsaka skada på fågellivet.

Avslutningsvis anser förbundet att Naturvårdsverkets föreskriftsrätt enligt 14 f vad gäller undantag vid provskjutning och jaktstigsskytte bör omvandlas till ett stående undantag i förordningen. Skälet till detta är att möjligheten till provskjutning av enskilda skott liksom jaktstigsskytte mot måltavla har särskilt stor bäring på djurskyddet. För den enskilde jägaren bör det alltid föreligga en möjlighet att kontrollera träffbilden av olika typer av hagelammunition vare sig det gäller bly eller blyfri ammunition. Vad gäller jaktstigsskyttet är det, som tidigare framhållits i samband med att gällande undantag infördes, inte möjligt att använda stålhagel p.g.a. rikoschettrisken vid denna angelägna form av jaktskytteträning.

Förbundet har svårt att se behovet av att skapa en särskild föreskriftsrätt i dessa avseenden när det torde stå utom allt tvivel att möjligheten till provskjutning och jaktstigsskytte är synnerligen angeläget med hänsyn till möjligheten att upprätthålla en god jaktetik.

Således föreslås följande vad avser 14 c andra stycket.

Hagel som innehåller bly får inte heller användas vid skytte, undantaget provskjutning och jaktstigsskytte.

14 d §

Förbundet anser att kravet på att ammunition innehållande bly ska samlas upp, är såväl näst intill omöjligt vad gäller hagel – som onödigt begränsande vad gäller andra tänkbara åtgärder för att förhindra skada på miljön. Andra tänkbara åtgärder har det redogjorts för i konsekvensutredningen. Förbundet konstaterar att verksamheten vid skjutbanor vad gäller eventuella miljöeffekter i hög grad styrs av miljöbalken. Av den anledningen finns enligt förbundets uppfattning inte skäl att i förordningen specifikt peka ut vilka enskilda åtgärder som kan komma att behöva genomföras. Följande lydelse föreslås för 14 d.

Den som bedriver verksamhet i form av skjutbana eller skjutfält skall vidta sådana åtgärder så att ammunition innehållande bly hanteras på ett sätt som är godtagbart från hälsa och miljösynpunkt.

Jägarnas Riksförbunds här lämnade förslag innebär vissa följdändringar i den övriga förordningstexten.

Jägarnas Riksförbund

Arne Karlsson

Riksviltvårdskonsulent