Regeringen vill tillåta både blykulor och blyhagel vid jakt på fastmark. Men när det gäller blyammunition vid våtmarker, öppet vatten och på skjutbanor skapar förslaget till en ny förordning flera frågetecken.
Regeringen vill tillåta både blykulor och blyhagel vid jakt på fastmark. Men när det gäller blyammunition vid våtmarker, öppet vatten och på skjutbanor skapar förslaget till en ny förordning flera frågetecken.

Så vill regeringen hantera blyförbudet

Nu har regeringen bestämt grunddragen för hur förbudet mot bly i ammunition ska hanteras. Förbudet mot jakt med blyammunition på fastmark slopas helt. Men det finns fortfarande stora frågetecken för jakt vid våtmarker och hur skjutbanor skall hantera bly.

Regeringens ställningstagande innebär att stora delar av riksdagens tidigare beslut om blyammunition rivs upp.

Från början var det beslutat att all användning av ammunition med blykulor och blyhagel skulle förbjudas 2008. Efter kraftiga protester från både jägare och skyttar gjordes en konsekvensutredning, som slutade med att både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen i stort sett endast ville tillåta jakt med blykulor. Alla skjutbanor skulle tvingas använda miljökulfång, vilket skulle kosta skytterörelsen miljardbelopp.

Förslag från miljödepartementet

Miljödepartementet har gjort ett förslag hur förordningen om bly ska utformas. Sista datumet för synpunkter är 20 juni.

I paragraf 14 c finns en formulering om våtmarker och öppet vatten. Blyförbudet gäller både kulammunition och hagel i våtmarker, vid grunda öppna vatten och markytor där vattenytan varierar ”med de naturliga säsongsvariationerna”.

– Den kan tolkas som att det inte ens blir tillåtet att jaga älg vid myrar, konstaterar Arne Karlsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

Förslaget till hur förordningen ska utformas skapar också oklarheter när det gäller var man får skjuta med bly vid öppet vatten.

Skjuta harar från roddbåt?

Formuleringen ”inte närmare land än 25 meter” kan tolkas som att jägare måste sitta i en roddbåt och skjuta harar.

– Förbudet bör endast gälla blyhagel vid våtmarker och grunda delar av öppet vatten, fastslår Arne Karlsson.

När det gäller skyttet ska Naturvårdsverket ges möjlighet att tillåta både provskjutningar och jaktstigar med blyammunition. Verket ska även kunna göra undantag från blyförbudet när det gäller det olympiska hagelskyttet.

När det gäller det övriga skyttet är kravet på speciella miljökulfång slopat.

Nu föreslås det istället en skrivning att de som driver en skjutbana eller ett skjutfält ”skall vidta åtgärder så att ammunition innehållande bly samlas upp på ett sätt som är godtagbart från hälso- och miljösynpunkt”.

Sanera banan om blyet är ett hot

Skyttesverige och jägarorganisationerna jobbar nu intensivt på att få en ändring av den här formuleringen, eftersom det är mycket liten risk att bly i skjutvallar sprids ut i naturen.

– Det enda rimliga är att de som ansvarar för en skjutbana måste agera först när provtagningar på skjutbanan visar att blyet kan bli ett hot mot hälsa eller miljö, säger Jakt & Jägares vapenexpert Christer Holmgren, som deltagit i konsekvensutredningen av blyförbudet.