Dovhjorten finns lokalt i stora bestånd. Antalet inrapporterade fällda dovhjortar har i Södermanland legat på drygt 6 000 under senare år.
Foto: Shutterstock Dovhjorten finns lokalt i stora bestånd. Antalet inrapporterade fällda dovhjortar har i Södermanland legat på drygt 6 000 under senare år.

Södermanland får klövviltsförvaltning

Tillsammans med viltförvaltningsdelegationen har Länsstyrelsen i Södermanlands län tagit fram en förvaltningsplan för klövvilt. Målet är att få en välmående viltstam i balans med ekosystemet och samhällets övriga intressen.

MÅL FÖR KLÖVVILTSFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLAND

• Att skötselplaner upprättade av skötselområdena följs enligt gällande föreskrifter.

• Att en rimlig växtföljd kan bedrivas inom jordbruket utan en för stor negativ påverkan från klövviltet.

• Att klövviltet tillvaratas som en värdefull resurs och sätts i sitt sammanhang med övriga arter i ekosystemet.

• Att skötselområdena rekommenderas använda avskjutningsmodeller likt avlysningsjakt, så att marker med höga tätheter och skadeproblematik möjliggörs högre avskjutning under ordinarie jaktsäsong.

• Att skador orsakade av klövvilt i jord- och skogsbruk inte är större än vad den enskilde kan acceptera.

• Att kunskaper om skadeförebyggande åtgärder i jord- och skogsbruket löpande utarbetas, utvärderas och kommuniceras till berörda parter.

• Att dialog och lokal samverkan mellan markägare, brukare, jägare och allmänheten ökar inom alla befintliga forum, såsom viltförvaltningsdelegationen, förvaltningsområden, skötselområden, jaktområden samt mellan intresseorganisationer.

• Att lantbrukare, jägare och markägare verkar för att skötselplaner upprättas för samtliga klövviltsarter och strävar efter en hög måluppfyllnad.

• Att i de områden där en eller flera arter har nått allt för höga tätheter ska stammarna sänkas och balanseras mot övrigt vilt och tillgången till de naturliga foderresurserna.

Södermanland är ett viltrikt län där viltstammarnas artsammansättning och utbredning har förändrats under de senaste 20 åren.

Viktigt med helhet
I dag finns det lokalt täta populationer av vildsvin, dovhjort och kronhjort på många håll där det tidigare endast förekom älg och rådjur. Dessutom finns där på olika platser populationer av mufflon som härstammar från rymlingar ifrån hägn.
– Vi behöver öka kunskapen om hur arterna påverkar varandra och landskapet de lever i. Det är därför viktigt att förvalta allt förekommande klövvilt i en helhet, för att uppnå en långsiktigt hållbar viltförvaltning i balans med den naturliga fodertillgången, säger Johan Varenius, landsbygdsdirektör på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

”Viltet berör hela samhället”
I planen, som inkluderar samtliga klövviltsarter i Södermanland, går att läsa bland annat:
”Planen ska ge vägledning till en förvaltning med tydliga mål, strategier och rutiner. Det genom att uppmuntra en dialog mellan näringar och berörda människor. Viltet är en angelägenhet som berör hela samhället och bör förvaltas därefter.”
Förvaltningsplanen går att läsa och ladda ner på länsstyrelsens webbplats.