Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer fällkonstruktören Evald Hellgren staten för en förlust på drygt 670 000 kronor sedan Naturvårdsverket i flera år stoppade försäljningen av vildsvinsfällan Sinkabirum.
Foto: Centrum för rättvisa Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer fällkonstruktören Evald Hellgren staten för en förlust på drygt 670 000 kronor sedan Naturvårdsverket i flera år stoppade försäljningen av vildsvinsfällan Sinkabirum.

Stämmer staten om vildsvinsfälla

Fällkonstruktören Evald Hellgren i Örträsk fick tillståndet för sin vildsvinsfälla Sinkabirum återkallat av Naturvårdsverket i nästan två års tid innan Kammarrätten i Stockholm upphävde beslutet. Nu har Evald Hellgren stämt staten efter en förlust på drygt 670 000 kronor på grund av myndighetsutövningen.

Evald Hellgren har med hjälp av Centrum för rättvisa stämt staten för att försöka få skadestånd för Naturvårdsverkets hantering av ärendet.
– Vi bedömer att det är ett mål av stort principiellt intresse. När staten orsakar enskilda människor och företag ekonomisk skada genom felaktig myndighetsutövning är det rimligt och naturligt att staten är skyldig att ersätta den skadan, kommenterar Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa.
Tillsammans med Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, är han ombud för Evald Hellgren.
År 2007 beslöt Naturvårdsverket, i samråd med Djurskyddsmyndigheten, att godkänna Evald Hellgrens patenterade fälla Sinkabirum.
Sinkabirum var den första fällan som godkändes för levandefångst av vildsvin i Sverige. Fällan blev en framgångsrik produkt. Evald Hellgrens kunder bestod främst av jordbrukare som ville stoppa vildsvinens skador i grödorna.

Bad SVA om test av svinfällorna
När andra aktörer ansökt om tillstånd hos Naturvårdsverket om fällor för levandefångst av vildsvin bad verket Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) om tester, både av den redan godkända Sinkabirum och de övriga fällorna.
Det innebar att SVA föreslog några ändringar på Sinkabirumfällan som Evald Hellgren ville genomföra. Men två år efter SVA-rapporten beslutade Naturvårdsverket att dra tillbaka godkännandet av fällan.
– Jag trodde inte att det kunde gå till på det sättet att en myndighet återkallar ett godkännande på grund av mindre brister som samma myndighet har förhindrat en från att åtgärda, kommenterar Evald Hellgren i ett pressmeddelande från Centrum för rättvisa.

Överklagade och fick rätt
Evald Hellgren överklagade Naturvårdsverkets återkallelsebeslut. Kammarrätten i Stockholm konstaterade att Naturvårdsverkets överhuvudtaget inte ”haft fog för sitt beslut” och upphävde beslutet, två år efter att det fattats.
De uteblivna försäljningsintäkterna under perioden uppgick till drygt 670 996 kronor, enligt Evald Hellgren.
Han vände sig till Justitiekanslern (JK), som handlägger skadeståndsanspråk mot staten, och krävde ersättning. Men JK avslog med motiveringen att Naturvårdverket inte ”helt har förbisett en bestämmelse” eller gjort ”en uppenbar felbedömning”. 

Stämt staten för att få ersättning
Evald Hellgren har därför, med Centrum för rättvisas hjälp, stämt staten vid Stockholms tingsrätt för att få ersättning för sin skada.
– Evalds mål är av stor principiell vikt eftersom rättssäkerhetsprincipen om att gynnande beslut ska stå sig inte är värd något om myndigheter lättvindigt kan återkalla tillstånd utan att den enskilde får ersättning för sin skada. När myndigheter inte lever upp till vad den enskilde måste kunna förvänta sig bör staten göra rätt för sig. Det ska inte krävas att myndighetens fel är ”uppenbart” för att skadestånd ska utgå, säger Johannes Forssberg vid Centrum för rättvisa i ett pressmeddelande.