Foto: Shutterstock Drönare kan användas vid flyginventeringar. Sedan bedöms det insamlade materialet antingen manuellt eller automatiskt.

Standardmetoder tas fram för att mäta vildsvinsskador

Naturvårdsverket har begärt en sammanställning av metoder som används i samband med bedömningar av skador som vildsvin orsakar på grödor. Tanken är att rapporten ska användas för att ta fram ett standardiserat arbetssätt.

Det är Naturvårdsverket som har fått i uppdrag av regeringen att samla kunskap om olika metoder att mäta och bedöma kostnader för skador på grödor som orsakas av vildsvin och annat klövvilt.

Därefter har Naturvårdverket gett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Högskolan i Halmstad i uppgift att utföra uppdraget.

Internationella erfarenheter

Rapportens titel är Nationella och internationella erfarenheter av inventeringsmetoder för vildsvinsskador.

I förordet konstateras att:

Vildsvin uppskattas av många tack vare de jakttillfällen som erbjuds och det kött som därav blir tillgängligt för jägare och andra. Vildsvinen orsakar dock svåra skador för lantbruket. Det finns idag ingen standardiserad svensk metod för att objektivt mäta de skador vildsvin och övrigt klövvilt orsakar, och de kostnader detta innebär”.

Metoderna måste kombineras

I dagsläget undersöks vildsvinsskador på grödor främst genom enkätundersökningar och inventeringar från mark och luft med automatisk eller manuell beräkning av resultat.

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att ingen av metoderna är utan problem och att de måste kombineras och vidareutvecklas. Myndigheten understryker också att det ”är viktigt att samtliga parter har förtroende för den metod som valts”.