Tallplanta betad av älg. Hjortdjuren har betat av var femte planta som satts på brandområdet i Västmanland. Skogsstyrelsen vill se ”kraftfulla” insatser av jägarna för att stoppa betesskadorna.
Foto: Skogsstyrelsen Tallplanta betad av älg. Hjortdjuren har betat av var femte planta som satts på brandområdet i Västmanland. Skogsstyrelsen vill se ”kraftfulla” insatser av jägarna för att stoppa betesskadorna.

Stora betesskador i brandområde

Betande vilt har orsakat omfattande skador på plantorna som sattes i området efter branden i Västmanland 2014. Var femte planterad tall har det senaste året fått toppskottet avbetat av hjortdjur. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen har gjort.

– Att nästan 20 procent av de inventerade plantorna hade skador förvånade oss och omfattningen är oroväckande. Skadorna begränsar tillväxten, påverkar skogsägarnas ekonomi och kan om de upprepas i värsta fall ta död på plantorna, säger Göran Hagerfors, Skogsstyrelsens projektledare för brandområdet.
Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 gjorts åtgärder för att få upp ny skog på drygt tre fjärdedelar av det totalt cirka 4 000 hektar stora område som ska återbeskogas. Kostnaden beräknas till cirka 40 miljoner kronor. Huvuddelen har planterats med tall.

Fördubblade betesskador på ett år
En inventering av de plantor som sattes i jorden under 2015 och 2016 har gjorts. Inventeringen visar att nästan 20 procent av tallplantornas toppskott hade betats av hjortdjur. Skadorna har därmed nästan fördubblats jämfört med föregående år.
Orsakerna till de höga betesskadorna bedöms vara att områdets dragningskraft för hjortdjur som älg, kronhjort och rådjur nu ökar. Den hårda vintern kan ytterligare ha bidragit till ökningen.

”Kraftfulla åtgärder behövs”
– Det här visar tydligt visar att det nu behövs kraftfulla åtgärder. Samarbete och tät dialog mellan främst markägare och jägare är den enda vägen framåt. För att få effekt behöver hjortdjursförvaltningen i ett större område än bara brandområdet involveras, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen.