Sverige har sänt in synpunkter till EU om att ändra sälförordningen, så det blir lagligt att avyttra bland annat skinn från fällda sälar.
Foto: Kjell-Erik Moseid Sverige har sänt in synpunkter till EU om att ändra sälförordningen, så det blir lagligt att avyttra bland annat skinn från fällda sälar.

Sverige begär ändrad sälförordning

Jordbruksverket har för Sveriges del sänt in synpunkter till EU om att ändra sälförordningen, så att det blir tillåtet att avyttra till exempel skinnet från fällda sälar.

– Med Sveriges tydliga synpunkter finns grund för att EU ska se över sälförordningen, kommenterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF.
”Förbudet mot handel med sälprodukter ger stora problem för kustfisket i Sverige”, skriver Jordbruksverket.
Myndigheten konstaterar att förbudet gör att färre jagar säl, vilket i sin tur gör att den växande sälstammen ger skador som drabbar både yrkesfisket och fiskbeståndet.

Sälprodukterna blir sopor
Eftersom fällda sälar med de nuvarande reglerna bara kan tas om hand i jägarens hushåll finns risk att det som skulle kunna avyttrats hamnar på soptippen. Det är varken hållbart miljömässigt eller etiskt, argumenterar Jordbruksverket till EU.
I skrivelsen från Jordbruksverket finns även synpunkter med från bland andra JRF, som bland annat framhåller om att det handlar om att värna om både säljakten och fisket som ett kulturarv.