Jägarnas Riksförbund (JRF) stöder förslaget att säljakt kan ske uppåt 200 nautiska mil ut till havs inom Sveriges ekonomiska zon. Men säljakten behöver utökas även i övrigt och dessutom bör det även kunna jagas sjöfågel i den ekonomiska zonen, tycker JRF.
Foto: Shutterstock.com Jägarnas Riksförbund (JRF) stöder förslaget att säljakt kan ske uppåt 200 nautiska mil ut till havs inom Sveriges ekonomiska zon. Men säljakten behöver utökas även i övrigt och dessutom bör det även kunna jagas sjöfågel i den ekonomiska zonen, tycker JRF.

Tummen upp för jakt till havs

Jägarnas Riksförbund (JRF) gör tummen upp för att säljakten vid Sveriges kuster utökas till att även kunna ske uppåt 200 nautiska mil ut till havs inom Sveriges ekonomiska zon. Men JRF tycker att det även ska bli tillåtet att jaga sjöfågel inom zonen och att svenska jägare bör ges förtur i områden som delas med grannländerna.

– Sälstammen har vuxit avsevärt de senaste åren. Sälarna orsakar skada då de tar fisk direkt ur fiskenäten och förstör fiskarnas utrustning. Möjligheten att jaga i den ekonomiska zonen har därför betydelse för att fiskare bättre ska kunna freda sina redskap, kommenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) när förslaget sändes ut på remiss i juni.
Jakt & Jägare rapporterade om förslaget här:

Kustbevakningen utför jakttillsynen
Enligt regeringens förslag ska Kustbevakningen utföra jakttillsynen när säljakten utökas till som mest 200 nautiska mil från territorialgränsen. Tillståndet att jaga säl till havs ska stå på säljägarnas jaktkort.
Jägarnas Riksförbund (JRF) är i remissvaret positiva till förslaget om säljakt till havs.
– JRF delar Naturvårdsverkets bedömning att eventuell jakt kommer ske i begränsad omfattning. Vi ser därför inget behov av att inte tillåta jakt efter även sjöfågel i den ekonomiska zonen, eftersom störningen med hög sannolikhet kommer vara minimal, kommenterar riksviltvårdskonsulenten Mikael Hultnäs.

”Går att avlysa känsliga områden”
Enligt förslaget ska jägare som tänker jaga i den ekonomiska zonen anmäla detta till jaktkortsregistret.
– Med detta förfarande kommer det sannolikt att bli en bra bild kring jakttrycket. Vid behov går det i så fall att avlysa vissa känsliga områden, påpekar Mikael Hultnäs.
JRF vill även att svenska jägare ges någon form av förtur till jakttillfällen.
– Eftersom den ekonomiska zonen i stor utsträckning delas med Finland och Danmark är det rimligt att regelverket harmoniseras med dessa länders regelverk, tycker Mikael Hultnäs.

Fler sälar behöver fällas
JRF vill också trycka på behovet av en ökad säljakt.
– Idag förekommer det inte någon beståndsreglerande jakt av säl, utan jakten bedrivs endast som skyddsjakt. Sälstammarna har under de senaste decennierna vuxit enormt och påverkar på fiskbestånden och det kommersiella fisket väldigt negativt, tillägger Mikael Hultnäs.