Verket: klart för licensjakt på varg

Men jakt stoppas om invandrarvargen dyker upp

Naturvårdsverket har överprövat de överklagade besluten om licensjakt på varg i Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län. Bedömningen är att samtliga beslut uppfyller kraven i jaktförordningen och licensjakten på varg kan starta den 2 januari 2016. Totalt får 46 vargar skjutas. Men jakten stoppas i områden där den finsk-ryska invandrarvargen kan finnas.

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på varg fattas av länsstyrelserna i mellersta Sverige, när antalet vargar överstiger förvaltningsområdets miniminivå. Besluten som fattades av Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län har överklagats till Naturvårdsverket som nu prövat besluten.
– Vi har noga gått igenom de överklagade besluten och bedömer att de följer de regler som finns och att de uppfyller samtliga kriterier för licensjakt. Vi kan även se att länsstyrelserna har samverkat inför besluten, vilket är viktigt eftersom det ger en överblick, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd, i ett pressmeddelande.

Fem kriterier ska uppfyllas
Det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:
Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar.
Jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen.
Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning.
Jakten ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
– Länsstyrelserna visar i sina beslut att det finns ett tydligt syfte med jakten och att det saknas annan lämplig lösning. Vargstammen i Sverige har gynnsam bevarandestatus. Antalet vargar som får skjutas vid årets jakt påverkar inte detta, säger Gunilla Ewing Skotnicka.

Ett begränsat antal vargar
Vidare bedömer Naturvårdsverket att antalet vargar i besluten är en begränsad mängd med hänvisning till bevarandestatusen och syftet med jakten.
Vargstammen omfattar enligt det senaste inventeringsresultatet 415 vargar.
Jakten ska vara selektiv. Det innebär att jakten endast får ske i utpekade områden och att revir med känd etablering av genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten.

Jakten blir avlyst om genetiskt viktig varg dyker upp

Länsstyrelserna har utöver det beslutat att avlysa jakten om en genetiskt viktig varg uppehåller sig i jaktområdet, för att säkerställa att den inte skjuts. Naturvårdsverket ställer dessutom krav på att jakten ska avlysas redan om det är sannolikt att en genetiskt viktig varg uppehåller sig i jaktområdet. Det beror bland annat på hänsyn till den nya varg från Finland eller Ryssland som nyligen har lämnat spår i södra renskötselområdet. Villkoren är viktiga för att jakten ska ske selektivt och under strängt kontrollerade former.