Foto: Shutterstock Också järven och de andra stora rovdjuren ingår i undersökningen. Efter att ha analyserat prov från djur som påträffats döda eller fällts vid jakt visar SVA att rovdjurens hälsoläge är gott.

Vilda djuren vid god hälsa enligt SVA

De vilda djuren i Sverige mår generellt bra och landet är med vissa undantag fritt från allvarliga smittsamma sjukdomar. Så sammanfattar Statens veterinärmedicinska anstalt läget i en färsk rapport.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som just har presenterat sin rapport Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2021.

Årligt återkommande

Rapporten ingår i en serie som publiceras årligen. Tanken är att på ett övergripande sätt presentera vad SVA gjort inom viltsjukdomsövervakningen och hur medlen ur Viltvårdsfonden har använts.

Inledningsvis redogör SVA för de metoder som man har använt:

Generell sjukdomsövervakning går ut på att djurhälsan kartläggs främst genom obduktioner och andra undersökningar av djur som påträffats döda eller har avlivats.

Samlar in prover

Riktad sjukdomsövervakning innebär att man samlar in prover från friska och sjuka djur i jakt på specifika smittämnen. Ofta sker detta efter det att den generella övervakningen medfört att pågående sjukdomsutbrott har uppmärksammats.

Fokus för övervakningen ligger på att i tid finna sjukdomar hos vilda djur som kan smitta till eller från tama djur och människor.

Hägnat vilt

Under 2021 fick SVA in 3 212 hela eller delar av vilda djur. Dessutom har en mängd prover från hägnat vilt och djur på djurparker analyserats. Året har dominerats av uppblossande utbrott av fågelinfluensa och man konstaterar att olika ”varianter av högpatogent fågelinfluensavirus har hittats hos de fåglar som har undersökts på SVA under året”.

EU:s övervakning

Stora resurser har också lagts på att slutföra EU:s övervakning av CWD, avmagringssjuka hos hjortdjur. Inga nya fall har påträffats under året. Hypotesen är att de enstaka fall som har upptäckts hos äldre älgar i Norden är en form av prionsjuka som uppstår spontant. Det handlar alltså inte om den smittsamma variant som upptäckts hos vildrenar i Norge.

Treårig projekt

Under 2021 inleddes också en treårig övervakning av rävens dvärgbandmask och ett positivt prov påvisades i ett nytt område, i Kungsbacka kommun. Nu undersöks om det finns effektiva bekämpningsinsatser att sätta in mot smittan.

Påträffats döda

SVA har även, tillsammans med andra myndigheter, bedrivit förebyggande arbete för att förhindra att afrikansk svinpest kommer in i landet. Bland annat tas rutinmässigt prover från vildsvin som påträffats döda – men ännu har inget fall påvisats i Sverige.