Vildsvinsgrupp bildad i Kalmar län

Viltvårdsnämnden i Kalmar län beslöt vid sitt senaste sammanträde att tillsätta en vildsvinsgrupp. Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag på målsättning och rekommendationer för vildsvinsförvaltningen i länet.

Vildsvin finns idag i stort sett över hela länets fastland i större eller mindre omfattning. De delar som saknar vildsvin kommer troligen inom en överskådlig framtid att få en etablering. Även Öland har idag sannolikt ett mindre antal vildsvin.

För många jägare är vildsvinen ett nytt och intressant vilt. Med en god samverkan mellan jägare, markägare och jordbrukare kan vildsvinen skador på grödor och mark troligtvis begränsas.

För att ta fram ett förslag på rekommendationer och målsättning för förvaltningen av vildsvinen i länet har länets viltvårdsnämnd bildat en arbetsgrupp.

Båda jägarorganisationerna och LRF

Arbetsgruppen består av Folke Fagerlund, Svenska Jägareförbundet som sammankallande samt Åke Ståhl, Jägarnas Riksförbund, och Per-Ove Hemmingsson från LRF.

LRF har dessutom möjligheten att utse ytterligare en person i gruppen.

Till varje länsstyrelse är en viltvårdsnämnd knuten. Det är reglerat i paragraf 39 i jaktlagen. Nämndens uppgift är att vara länsstyrelsens rådgivande organ i viltvårdsfrågor.