”Dags för ökat lokalt inflytande i rovdjurspolitiken”

Rovdjurspolitiken verkar bli en valfråga. Socialdemokraterna svarar på moderaternas utspel i rovdjurspolitiken med att hänvisa till en kommande utredning. Dessutom vill de ha ett utökat lokalt inflytande över rovdjurspolitiken.
Så här skriver jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, miljöminister Lena Sommestad och den socialdemokratiske riksdagsledamoten Per-Erik Granström från Ludvika:

Varg fanns en gång i tiden i hela Sverige, men hade i början av 1980-talet nästan försvunnit helt. Sedan dess har vargen återhämtat sig och räddats från total utrotning. Samtidigt är missnöjet och motståndet mot vargen mycket starkt i vissa delar av landet. Inte sällan upplevs rovdjurstrycket på den egna orten vara för stort.

Även om vargstammen i dag inte har samma storlek som övriga stora rovdjur menar vi att det finns skäl att inleda en utvärdering av arbetet. I dag uppskattar vi att det finns mellan 100-150 vargar i Sverige, och av dem finns minst 30 vargar i Dalarna.

Frågor om natur, jakt och fiske finns djupt förankrade hos oss socialdemokrater. När riksdagen öppnade i september sa statsministern att ”Sverige ska ha en ansvarsfull rovdjurspolitik, väl förankrad i hela befolkningen.

Konflikterna kring rovdjurspolitiken måste därför minska.”

För en månad sedan fattade sedan vår partikongress i Malmö beslut om att gå vidare i rovdjurspolitiken.

Vi menar att rovdjurspolitiken måste kunna anpassas efter nya förutsättningar. Hänsyn måste tas såväl till tamdjursägare och jägare, som till bevarandet av de rovdjursarter som förekommer i Sverige. Vi vill därför presentera de huvudidéer som vi arbetar för att genomföra:

1. Regeringen kommer att ge en utredning i uppgift att analysera utvecklingen av våra fyra stora rovdjur; björn, varg, lo och järv. En viktig uppgift blir att analysera effekterna av rovdjursstammarnas utveckling. I uppdraget kommer det dessutom att ingå att i samråd och dialog med företrädare för berörda intresseorganisationer, beskriva utvecklingen av de intressekonflikter som finns kring rovdjur och att vidareutveckla formerna för samverkan.

2. Alla människor måste kunna känna sig trygga där de bor. Även i områden med många rovdjur måste det finnas möjlighet till säker djurhållning och annan verksamhet. Formerna för samverkan måste förbättras och det lokala och regionala inflytandet måste utökas. Vi vill därför inleda försök med utökat lokalt inflytande, där avvägningar mellan olika intressen kan göras av människor som lever och verkar i de områden där rovdjuren finns.

3. Vi förbereder redan en ändring av jaktförordningens paragraf 28, som innebär ett utökat skydd för tamdjur inom hägn. Ändringen innebär att det blir tillåtet att skjuta varg som befinner sig inom hägn och sannolikt kommer att anfalla tamdjur. Det är ett viktigt steg, men vi kan inte stanna där. Vi vill gå vidare för att hitta en rättssäker lösning på hur även tamdjur utanför hägn, som hundar och djur på fäbodar, ska kunna skyddas bättre.

Synen på rovdjurspolitiken skiljer sig i hög utsträckning mellan olika grupper i befolkningen, exempelvis mellan stad och land. Detta ställer krav på oss som politiska företrädare. Krav på att utforma en rovdjurspolitik som inger förtroende hos breda grupper i hela landet.

För oss socialdemokrater är det viktigt att hitta vägar för att skapa ömsesidig respekt mellan olika synsätt. Vi har ett ansvar för att skapa förståelse och sammanhållning, inte motsättningar, mellan land och stad, mellan unga och gamla. Denna inställning kommer vi att ta med oss i arbetet.

Vår förhoppning är att vi genom utökat lokalt inflytande och med hjälp av samråd och dialog kan bidra till att skapa en långsiktig rovdjurspolitik med hög legitimitet.

ANN-CHRISTIN NYKVIST,

LENA SOMMESTAD,

PER-ERIK GRANSTRÖM