Foto: Johan Boström Vi vill uppvärdera den lokala kunskapen och erfarenheter som finns hos alla de jägare och förvaltare som är ute i våra marker, skriver de socialdemokratiska politikerna.

DEBATT: Jakten är en nationell fråga

Svenska jägare, markägare och landsbygdsbor ska på riktigt ha möjlighet att påverka beslut om svensk jakt och viltvård. Det tycker EU-kandidaten Anton César (S) och riksdagsledamoten Tomas Kronståhl (S).

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

På senare år har vi märkt hur EU i allt högre grad tar beslut med stor inverkan på svensk viltförvaltning, skogspolitik och andra områden vilka påverkar förutsättningarna för jägare och människor på landsbygden.

Vi socialdemokrater anser att utvecklingen hotar Sveriges självbestämmande. Sveriges självbestämmande behöver i högre grad utgå från förhållanden i vårt land. Vi ska bestämma över vår egen rovdjurspolitik och jaktlagstiftning.

Inaktuell syn på vargens status

Under de senaste två decennierna har den europeiska vargpopulationen ökat kraftigt. Det finns nu fler än 20 000 vargar med ökande stammar i ett växande utbredningsområde i EU. Rådande syn på vargens status är inaktuell och behöver ändras för att öka möjligheterna till en lokalt anpassad rovdjursförvaltning.

Därför har socialdemokraterna i Europaparlamentet röstat för att vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet ska kunna ändras från ”strikt skyddad” till ”skyddad”. Vi anser att Sverige ska bestämma över Sveriges rovdjursförvaltning inom de ramar som EU-medlemskapet medger.

Allmän jakttid på skarv

Många jägare märker av att vitkindad gås, korp och skarv ökat explosionsartat. Det skapar såväl skador på jordbruket och fisket som påverkan på annat viltbestånd. Vi socialdemokrater är därför positiva till att införa allmän jakttid på dessa arter. Jakten på specifikt skarven måste underlättas eftersom arten hastigt ökar i antal med stora negativa konsekvenser för bland annat det småskaliga fisket.

Vi förstår att det finns restriktioner sedan Sveriges inträde i EU som fridlyser arterna – men vi anser att det är viktigt att ha en flexibel viltförvaltning som kan reagera på förändrade ekologiska förhållanden och samhällsbehov. Det borde därför gå att säkerställa att jakt på eventuella ytterligare arter är hållbar och inte hotar arternas långsiktiga överlevnad.

En samlad klövviltsförvaltning

Det går inte att ta miste på den samlade jägarkårensefterfrågan på förändringar i klövviltsförvaltningen. Avskjutningen av den svenska älgstammen inom många områden är nu över 35 procent, och med oförändrad ambition och oförändrade direktiv från staten riskerar vi att EU kommer att rödlista älgen som hotad art i Sverige.

Vi vill se en samlad klövviltsförvaltning som syftar till att säkerställa att de olika djurarternas tryck på skogen och jordbruket är i balans. Det behövs även förändringar gällande älgskötselområdena med införande av en opartisk ordförande och att älgförvaltningen syftar till att ska skapa en livskraftig stam med hög kvalitet och i balans med betet.

Vill uppvärdera lokal kunskap

Vi vill även uppvärdera den lokala kunskapen och erfarenheter som finns hos alla de jägare och förvaltare som är ute i våra marker. Det finns mycket vi kan göra för att få en mer hållbar viltförvaltning, en viltförvaltning med bättre inventeringsmetoder där de lokala förvaltarna får större gehör i rapporteringen av vilt till Naturvårdsverket och EU:s art- och habitatdirektiv.

Slutligen vill vi peka på vikten att den svenska jakt- och skogspolitiken utformas efter de förhållanden som råder i Sverige. Vi anser att det är helt fel väg att gå med ökad detaljreglering och centralisering från EU. Det rör såväl frågor med beröring på jakt- och skogspolitiken som EU-direktiv vilka reglerar legalt vapenägande.

För oss är det tydligt att det behövs sans och balans för att skapa hållbara och långsiktiga förutsättningar för svensk jakt och viltvård. Då krävs en starkare lokal förankring där jägare, markägare och landsbygdsbor på riktigt har möjlighet att påverka beslut.