PIa Clerté, dynamisk skytt, varnar för att det är ett missförstånd att halvautomater kan räddas från ett förbud.
Foto: Privat PIa Clerté, dynamisk skytt, varnar för att det är ett missförstånd att halvautomater kan räddas från ett förbud.

Halvautomater fortfarande hotade

Det finns över 600 000 laglydiga vapenägare i Sverige och runt 25 miljoner i Europa. Alla undrar hur EU:s vapendirektiv kommer att drabba dem. Just nu vet inte ens EU det, eftersom man hoppat över den obligatoriska konsekvensanalysen. Trialogen är just nu igång i EU mellan kommissionen, rådet och parlamentet. Den dynamiska skytten Pia Clerté har nyligen mött Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt och varnar för att synen på att halvautomater kan räddas från förbud är ett missförstånd. Halvautomater som kan ta magasin med fler än 21 patroner flyttas till kategori A enligt den nuvarande ordalydelsen och blir förbjudna för skyttar och jägare.

Svensk forskning visar att det är ytterst ovanligt att vapen med legalt civilt ursprung stjäls och används vid grov brottslighet, endast 1 till 2 vapen/år, av landets totalt ca 1,8 miljoner legalt innehavda vapen. Cirkulationen av illegala vapen insmugglade från Balkan är desto vanligare.
EU:s förslag på vapendirektiv är ett lysande exempel på symbolpolitik, som endast slår mot de laglydiga vapenägarna, sportskyttar såväl som jägare.
Arbetet med vapendirektivet har kantats av lögner och oegentligheter både från Kommissionens och Sveriges sida och processen i EU har nu kommit så långt att trepartdiskussionerna har startat mellan Kommissionen, Rådet och Parlamentet (representerat av IMCO). Målet för trialogen är att förhandla fram den slutliga texten till nytt vapendirektiv som sedan kommer presenteras för hela Parlamentet respektive Rådet för ny omröstning. Denna diskussion förs i detta nu i Bryssel bakom lyckta dörrar.

Om Kommissionens version var en katastrof,
med totalförbud och beslagtagna halvautomater, så har IMCO i sin version av texten lyckats få bort de värsta förslagen kring förbud mot distanshandel, obligatoriska läkarkontroller, licensplikt på magasin (man behöver dock visa sin licens för att köpa ett magasin) och tidsbegränsade licenser bland annat.
Så vad händer nu med vapendirektivet? Visst är det en framgång att ha fått bort förslagen om medicinska tester med mera, men IMCO:s text innehåller fortfarande en hel del problematiska förslag, som till exempel att lowers (underbeslag) blir licenspliktiga. Den paragraf som ställer till mest besvär och som har långtgående konsekvenser som EU inte kunnat förutse då Kommissionen valde bort den obligatoriska konsekvensanalysen, är den som flyttar halvautomater till Kategori A, dvs förbjudna för civilt innehav.
I IMCO:s senaste tillgängliga version så lyder den såhär:
7a. Semi-automatic firearms with centre fire percussion, and loading devices, with one or more of the following characteristics:
(a) long firearms (i.e. firearms that are originally intended to be fired from the shoulder) that can be reduced to a length of less than 60cm without losing functionality by means of a folding or telescoping stock;
(b) firearms which allow the firing of more than 21 rounds without reloading, if a loading device with a capacity exceeding 20 rounds is part of the firearm or is inserted into it; 

Jag hade förmånen att medverka häromdagen vid ett möte mellan Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet och Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker och skuggrapportör för IMCO i triologen. Det blev en intressant och upplysande diskussion för alla parter. I den framgick det att Europaparlamentarikerna tror att denna paragraf förbjuder kombinationen av halvautomatiskt vapen och magasin som kan ta mer än 21 skott.
Men i själva verket så är ordalydelsen sådan att alla
halvautomater som KAN ta magasin med fler än 21 skott flyttas till kategori A. För det som paragrafen bygger på är ju vapnets kapacitet, vilket också Anna Maria Corazza Bildt underströk flera gånger i vår diskussion. Det är tydligt att man från EU:s sida inte riktigt förstår vad betydelsen av kapacitet egentligen är.
Denna paragrafen betyder i klartext att ALLA halvautomater med löstagbart magasin förbjuds. För det är ju så enkelt att om de kan ta ett litet magasin så kan de lika gärna ta ett stort.
Som Erik Lakomaa poängterar i reportaget om vapendirektivet av Hildebrandt & Madon (https://www.youtube.com/watch?v=TADVAivxbgY), så regleras vapnen utifrån funktion (hel-, halvautomat eller manuellt repeterande) och inte utifrån syfte (jakt, målskytte…).

Flytten av halvautomater till kategori A gäller därmed alla halvautomater, såväl jaktvapen som sportskyttevapen. Och eftersom formuleringen handlar om ”firearms” så kommer flytten även gälla enhandsvapen. Sportskyttar kan få ett undantag, men såsom texten lyder just nu, endast om medlemsstaten aktivt väljer det och det gäller endast sportskyttar som är aktiva tävlande (dessa två punkter har dock påpekats för Anna Maria Corazza Bildt och förhoppningen är god att de formuleras om till ett tvång till undantag samt det räcker att vara aktiv sportskytt). Det finns idag inget undantag för jakt med i vapendirektivet.
Enligt Anna Maria Corazza Bildt är jägarorganisatioerna nöjda och anser att de inte har behov av ett undantag då de ju inte har behov av större magasin än fem skott ändå. Tyvärr ser vi nog här en sammanblandning av svensk lagstiftning (som ju reglerar antalet skott man FÅR ha i ett magasin när man jagar) med vapnets kapacitet… Även ett jaktgevär KAN ju ta ett större magasin, och har alltså kapacitet att avfyra fler skott, vad det än står i svensk lag om vad man FÅR jaga med.

En annan konsekvens av flytten är att vapen i kategori A likställs med krigsmateriel, och är därmed förbjudna för civilt innehav men också förbjudna att transporteras, importeras och exporteras. Med hjälp av ett annat undantag, så skulle det finnas möjlighet för sportskyttar (men inte jägare) att få sin halvautomat i kat. A inskriven i EU-vapenpasset för att resa. Det lilla kruxet är att svensk polis inte godkänner EU-vapenpasset för införsel av något vapen i landet ens idag… Och hur blir det med möjligheten att transportera ett vapen i klass A på till exempel ett flygplan? Redan idag har flygbolagen väldigt restriktiva regler för transport av vapen, och det är knappast troligt att de kommer att acceptera transport av krigsmateriel.
Noterbart är att det inte kommer gå att exportera eller importera dessa vapen längre, och inte heller reservdelar till existerande vapen. Vilket alltså kommer att ställa till det för landets vapenhandlare som nu börjar oroa sig.

Föranlett osäkerheten runt vapendirektivet, känner de sig redan idag nödgade att sätta stopp för nya ordrar av halvautomatiska sportskyttegevär. Denna konsekvens har alltså redan inträffat. Lägger man sedan till detta ovanpå de problem som uppstår av polismyndighetens oförmåga att hantera vapenlicenser inom rimlig tid (30 dagar enligt JO), så inser man snabbt att dessa företag redan ekonomiskt försvagade av licenshaveriet, kommer få svårt att överleva om halvautomater blir förbjudna.
Att inte kunna få tag i reservdelar till sitt vapen, är mycket problematiskt för sportskyttar, då vi skjuter såpass mycket varje år att delarna blir slitna, går sönder och måste bytas ut regelbundet. Det är ytterst vanligt att en sportskytt har en extra uppsättning av reservdelar eller till och med två exakt likadana vapen med sig på tävling för att kunna genomföra tävlingen även om det första redskapet går sönder.

På tal om tävling så har Sverige fått äran att arrangera EM i Dynamiskt Gevär 2018, dit man kan förvänta sig över 1 000 deltagare från hela världen. Men går vapendirektivet igenom i nuvarande form, så är det ytterst tveksamt om denna tävling kommer att kunna arrangeras överhuvudtaget.
Så EU, dags att sätta stopp för symbolpolitiken nu! Lämna kvar halvautomatiska sportskytte och jaktvapen i kategori B. Sedan kan ni lägga tid och energi på reella problem, som att stoppa flödet av illegala vapen i samhället!

Pia Clerté
Dynamisk Sportskytt,
Svensk Mästarinna i Dynamiskt Gevär 2016