Viltbetesinventeringen visar även att de för älgen mest begärliga lövträden har fått större problem att överleva i ungskogen.
Viltbetesinventeringen visar även att de för älgen mest begärliga lövträden har fått större problem att överleva i ungskogen.

Älgarna skadar varannan ungtall

Skogsstyrelsen: ”Oacceptabla betesskador i Götaland”

Fem år efter att älgförvaltningen omorganiserades i Sverige är betesskadorna på skogen i Götaland fortsatt på en oacceptabel nivå. Det hävdar Skogsstyrelsen efter den första delen av viltbetesinventeringen som gjorts för Götaland.

Framför allt är läget allvarligt för tallarna. Inventeringen visar att mer än hälften av Götalands tallar är drabbade av viltskador. Om skogsbrukets mål ska klaras behöver andelen skadade tallstammar ner till cirka 20 procent i de ungskogar som inventeras, framhåller Skogsstyrelsen

Förväntar sig ökad älgjakt
– Läget är fortsatt bedrövligt totalt sett eftersom mer än hälften av alla ungtallar i Götaland är viltskadade. Vi tycker att markägare och jägare har fått de instrument de behöver, men vi ser ändå inte några tydliga förändringar. Vi förväntar oss nu att älgförvaltningen i större utsträckning tar hänsyn till inventeringens resultat, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.
En liten ljusning syns ändå i materialet som skulle kunna vara ett trendbrott. Betet den senaste vintern var i flera områden mindre omfattande än tidigare. Det innebär att tillskottet av ytterligare viltskadade tallstammar sjunkit.
– Vad nedgången den senaste vintern beror på ska vi analysera. Om det är en ljusning som håller i sig får framtiden utvisa. Vad som gjort att betet varit lindrigare i dessa områden vet vi inte i nuläget, kommenterar Christer Kalén.

Även lövträden hårt drabbade
Inventeringen visar dessutom att de för älgen mest begärliga lövträden har fått större problem att överleva i ungskogen. I den nyss genomförda inventeringen undersöks hur dessa lövträd klarar sig i konkurrensen med omgivande träd. Eftersom det är mer regel än undantag att de mest begärliga lövträden betas av hjortdjuren riskerar de att bli utkonkurrerade av andra, mindre betesbegärliga trädslag.
– Vi ser tyvärr en kraftigt försämrad möjlighet för betesbegärliga trädslag som rönn, asp, sälg och ek, att klara den tuffa konkurrensen och därmed kunna växa upp till ett stort träd. Även här behöver materialet analyseras på djupet för att hitta en förklaring, förklarar Christer Kalén.

Götaland är först ut
Sverige är indelat i cirka 150 älgförvaltningsområden. Drygt hälften av dessa inventeras årligen för att få en bild av viltskadorna. Eftersom inventeringen görs på våren, strax innan lövsprickningen, är Götaland först ut att redovisa resultat från inventeringen. Hittills i år har 2 700 ungskogar besökts av professionella inventerare.
Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för besluten i älgförvaltningsgrupperna om älgjakt. I grupperna ingår representanter för markägarna och jägarna för respektive älgförvaltningsområde.
Resultaten från Svealand och Norrland presenteras senare i sommar.