Den svenska delen av den skandinaviska vargpopulationen beräknas i år till 687 järvar, medan den norska delen är uppskattningsvis 382 individer.
Foto: Erik Mandre/Shutterstock Den svenska delen av den skandinaviska vargpopulationen beräknas i år till 687 järvar, medan den norska delen är uppskattningsvis 382 individer.

Oförändrat antal järvar i Sverige

2020 års järvinventering visar att antalet järvar i Sverige är på samma nivå som 2019. Populationen sprider sig dock både öster- och söderut, från fjällområdet till skogslandet.

– Den sydligaste föryngringen hittades i år i Värmland, 4 mil norr om Karlstad, säger vilthandläggare Mia Yri på Naturvårdsverkets viltanalysenhet i ett pressmeddelande.
Järvarna inventeras med gemensamma metoder i Norge och Sverige sedan vintern 2014.
I år hittades totalt 164 järvföryngringar i Skandinavien, varav 101 i Sverige och 63 i Norge. Det är en liten minskning jämfört med 2019. Men eftersom populationsberäkningen baseras på ett genomsnitt av tre års föryngringar innebär det att antalet föryngringar kan minska samtidigt som antalet individer är oförändrat.

687 järvar i Sverige
Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus i Sverige är 600 järvar. Och den svenska delen av populationen beräknas i år till 687 järvar, medan den norska delen av populationen är uppskattningsvis 382 individer. Populationsuppskattningen för Skandinavien som helhet är något högre än förra året.
Jämförelser av inventeringsresultat från ett år till ett annat bör dock göras med försiktighet. Årets järvinventering har haft varierande förutsättningar för snöspårning, både i skogslandet och i fjällområdet. Insamlande av prover för dna-analyser och bilder från länsstyrelsernas viltkameror, är ett viktigt komplement till inventeringen, vid sämre spårförhållanden och i snöfattiga delar av järvens utbredningsområde.
– Faktorer som påverkar antalet järvar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt olika former av jakt, vilka tagits hänsyn till när årets population beräknats, förklarar Mia Yri.