FOTO: EVGENYI LASTOCHKIN/MOSTPHOTOS För jägaren hade avgörandet i kammarrätten ingen praktisk effekt, älgjakten är ju över. Men på framtida liknande situationer har domen påverkan.

Domstol fastslår: Jakt är en mänsklig rättighet

Jakten är en civil rättighet som omfattas av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det fastslår kammarrätten i en dom som ger en jägare rätt att överklaga länsstyrelsens beslut om älgtilldelning.

Bakgrunden till domen är att en 80-årig man var missnöjd med hur länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade om tilldelning av älg. Nu har kammarrätten gett honom rätt att överklaga med hänvisning till att jakt är en rättighet enligt Europakonventionen.

”Bra det slås fast”

– Det är bra att det slås fast att tilldelning av älg är en civil rättighet så att jakträttshavare kan överklaga länsstyrelsens licenstilldelning, säger Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsordförande Solveig Larsson.

Hon tillägger:

– Lokala kunskaper om vilttillgång får en ökad möjlighet bli beaktade i och med domen.

Ingen inskränkning

Jägaren begärde att ett beslut om flerårslicenser för det område som han själv företrädde skulle omprövas av förvaltningsrätten i Göteborg. Men enligt rätten innebar inte länsstyrelsens beslut en sådan inskränkning av hans möjlighet att jaga att överklagan kunde tas upp för prövning.

Mannen gav sig emellertid inte och överklagade till kammarrätten i Göteborg. Bland annat hävdade han att jakten är en civil rättighet av det slag som avses artikel 6.1 i Europakonventionen, EKMR, och beslutet därför är möjligt att överklaga.

Allmänna föreskrifter

Kammarrätten fastslog att beslut om älgtilldelning fattas med ledning av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort. I dessa nämns inget om överklaganden, inte heller jaktförordningen tar upp sådana situationer.

Därför måste man gå till jaktlagen för att få ledning. I den radas sådant som går att överklaga upp. Men beslut som handlar om tilldelning av älg till registrerade licensområden nämns inte – därför kan det aktuella beslutet inte heller överklagas med hänvisning till jaktlagen.

Möjlighet till prövning

Men rätten konstaterade också att förvaltningslagen alltid gäller och försäkrar människor möjligheten till prövning av civila rättigheter enligt artikel 6.1 i EKMR. I artikeln står att man har rätt till en rättvis och offentlig rättegång inför en opartisk domstol inom skälig tid.

Därefter fastslår man att 80-åringens jakträtt är en civil rättighet och att länsstyrelsens tilldelningsbeslut inskränker hans rätt till jakt. Därför kan han överklaga enligt förvaltningslagen.

Trots att mannen fick rätt har det ingen omedelbar praktisk betydelse för honom eftersom det tvistiga beslutet gällde för perioden 8 oktober 2021 till 31 januari 2022 och inte längre har någon praktisk betydelse.