Få nyheter i vargplanen

Naturvårdsverket efterlyser konkreta mål för hur vargbältet kan avlastas från att bära hela bördan av den svenska vargstammen. Det framgår i den förvaltningsplan för varg som nu fastställts av verket. Däremot finns inget konkret besked om hur stor vargstammen ska vara. Det ska först utredas av Naturvårdverket.

Det mesta av det 100 sidor stora dokumentet är sammanställningar av tidigare skrivningar. Det kan sammanfattas med att riksdagen beslutat om livskraftiga rovdjursstammar i landet och att målet måste vara att människor och rovdjur kan leva i harmoni.

Vargbältet ett problem
Naturvårdsverket lyfter fram att koncentrationerna av varg i Mellansverige är ett problem. När spridningen söderut går långsamt går det inte att minska stammarna i kärnområdena.
Attacker på tamdjur, renar, fäbodkreatur och jakthundar, är ett problem, påpekar verket i vargplanen. Därför finns ett stort behov av att vidareutveckla skadeförebyggande åtgärder. Arbetet med att stängsla in tamdjur i södra landsändan måste intensifieras, för att rovdjurspolitikens intentioner om spridning av vargen ska lyckas.

Den isolerade vargstammen
Vargstammens isolering söder om renskötselområdet behandlas i flera avsnitt. Verket slår fast att naturlig invandring ska ”underlättas” men samtidigt står planen om aktiv inplantering av varg kvar.
Rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund har föreslagit så kallade mjuka släpp, där vargar placeras i hägn och därigenom förmås att stanna på platsen den dagen de lämnar hägnet.
”Det finns en risk att vargar som flyttas söderut från norra Sverige åter vandrar norrut. Det kan därför krävas åtgärder som minskar den så kallade hominginstinkten vid flytt av vuxna vargar”, skriver verket men utan att precisera hur det ska gå till.

Avtal för acceptans
För att få acceptans för inflyttade vargar föreslås att så kallat ”naturvårdsavtal” upprättas med markägare och jakträttsinnehavare. Det samma gäller samebyar där så kallat genetiskt viktiga vargar uppehåller sig.
Intentionen är att införa licensjakt när vargstammen är genetiskt frisk. Naturvårdsverket tror att den kan öka acceptansen för vargen. Nu är frågan om EU godkänner planen och låter Sverige besluta om vargstammen.

Kritik från LRF
Vargplanen får kritik som LRF, som efterlyser en allsidig konsekvensbeskrivning.
– Med dagens förvaltning har motsättningarna bara ökat så det har stor betydelse att Naturvårdsverket nu betonar samexistensen. LRF anser att vargförvaltningen måste bli begriplig, förutsägbar och att de som lever med varg inpå knuten upplever förvaltningen som legitim, säger förbundsordförande Helena Jonsson i ett pressmeddelande.