Foto: Mostphotos "Naturvårdsverket har noga övervägt förslagen. Att reglerna ska vara tydliga och förutsebara är också ett led i arbetet enligt strategin för viltförvaltningen, kommenterar Hanna Ek, biträdande enhetschef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Förslag om stärkt skydd för jägares personuppgifter

Hot och trakasserier mot jägare är ett allvarligt och växande problem. Nu föreslår Naturvårdsverket författningsändringar som ska stärka skyddet för uppgifter om enskilda.

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att utreda frågan om hur uppgifter kopplade till jakt och jägare ska skyddas bättre så att de inte kommer i händerna på kriminella.

Bekräftar hot

Inledningsvis konstaterar man att:

”Både länsstyrelserna och tillfrågade intresseorganisationer bekräftar att hot och trakasserier förekommer mot såväl den som vill ansöka om skyddsjakt som mot de som genomför beslutad skydds- och licensjakt. Omfattningen av hot och trakasserier har inte undersökts närmare. nuvarande reglerna inte ger ett heltäckande skydd för jägaruppgifter som finns hos myndigheter.”

Därför föreslår Naturvårdsverket ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen med målet att stärka skyddet för enskilda.

Maska datan

Med förändringen vill myndigheten uppnå: Stärkt skydd för vapenuppgifter hos myndigheter, större möjlighet att skydda uppgifter om den som ansöker om skyddsjakt, stärka skyddet av uppgifter om jägare hos myndigheter och fortsatt möjliggöra att jaktuppgifter lämnas ut – men maska uppgifter den som genomför jakten.